Norges Bank

Rundskriv 1/2001

Lov om betalingssystemer mv. 17.12.99 nr 95 - konsesjoner og unntak fra konsesjonsplikt for interbanksystemer

1. Innledning

Lov om betalingssystemer mv. 17. desember 1999 nr 95 (bsl) trådte i kraft 14. april 2000. Loven gir Norges Bank konsesjons- og tilsynsmyndighet over interbanksystemene i Norge. Som interbanksystemer regnes systemer basert på felles regler for avregning, oppgjør eller overføring av penger mellom kredittinstitusjoner, jf bsl §§ 1-1 og 1-3. Norges Bank kan gjøre unntak fra konsesjonsplikten for systemer som har et så begrenset omfang at de ikke antas å ville ha betydning for den finansielle stabiliteten, jf bsl § 2-3. Systemer som unntas fra konsesjonsplikten, vil ikke underlegges tilsyn etter bsl. Systemer som var i drift ved lovens ikrafttredelse, skulle sende søknad om konsesjon innen utgangen av år 2000. Norges Bank har mottatt seks søknader.

2. Konsesjonsvedtak mv.

Norges Banks hovedstyre besluttet onsdag 14. mars 2001 å godkjenne banknæringens felles avregningssystem (NICS) og Gjensidige NOR Sparebank sitt avregnings- og oppgjørssystem. Godkjenningene er gitt under forutsetning av at deltakerne inngår enkelte tilleggsavtaler. Disse systemene er etter Norges Banks vurdering av så stor betydning for finanssektoren og betalingssystemet generelt at de bør underlegges offentlig godkjenning og tilsyn. NICS behandler de store transaksjonene mellom finansinstitusjonene og mot utlandet, og avregner interbankoverføringer som følger av betalinger med blant annet giro og bankkort. Gjensidige NOR Sparebank gjennomfører oppgjør for betalingstransaksjoner mellom hoveddelen av norske sparebanker. I konsesjonsbehandlingen er det lagt vekt på at systemene oppfyller internasjonale anbefalinger.

I vurderingen av fritak fra konsesjonsplikten har Norges Bank lagt vekt på antallet deltakere og omsetningen i interbanksystemet, risikoen i systemet og dets tilknytning til andre systemer, samt betydningen for effektiviteten i og den generelle tilliten til det norske betalingssystemet. På dette grunnlaget og i samsvar med søknad er oppgjørssystemene til Swedbank Oslo, Sparebank1 Midt-Norge og Sparebank1 Vest, samt til det tilhørende avregningssystemet til Fellesdata unntatt fra konsesjonsplikten.

Loven åpner for at deltakerne i godkjente systemer kan avtale at avregning og oppgjør skal gjennomføres, også dersom en av deltakerne blir satt under offentlig administrasjon, jf bsl § 4-2. Slikt rettsvern forutsetter at Norges Bank har meldt systemet til EFTAs overvåkningsorgan (ESA), jf bsl § 4-5. Deltakerne i NICS vil inngå avtaler om at avregningen av korttransaksjoner skal gjøres opp også ved insolvensbehandling, mens deltakerne i systemet til Gjensidige NOR Sparebank vil avtale at avregning og oppgjør av alle typer transaksjoner skal gis slikt rettsvern. Norges Bank vil melde systemene til ESA så snart nødvendige avtaler mellom deltakerne er inngått. Norges Banks eget oppgjørssystem (NBO) vil bli meldt til ESA samtidig.

De godkjente systemene er underlagt tilsyn av Norges Bank, jf bsl § 2-9. Loven skal utfylle og ikke erstatte næringens selvregulering. Ansvaret for drift og organisering av godkjente systemer vil fremdeles ligge hos konsesjonsinnehaver, og godkjenningen innebærer ikke at myndighetene overtar noe av dette ansvaret eller at konsesjonsinnehavers ansvar svekkes på annen måte. Norges Bank har i denne sammenheng ikke vurdert forhold som sikkerhet, effektivitet og samordning i de delene av betalingssystemene som direkte berører kundene, da dette etter loven er Kredittilsynets ansvar, jf bsl kapittel 3.

Publisert 23. mars 2001 00:00
Sist endret 19. oktober 2009 14:30