Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 3/2008

Serie:
Regionalt nettverk
Nummer:
3/2008

Periode intervju: April og mai 2008

Oppsummering

Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter

Denne runden avtar veksten markert. Sammenlignet med forrige runde avtar veksten i nær sagt alle regioner og næringer, med unntak av oljeleverandørnæringen der veksten holder seg oppe. Veksten er halvert i forhold til forrige runde og er samlet sett moderat. Veksten har de siste 3 måneder vært sterkest i oljeleverandørnæringen, etterfulgt av tjenesteyting rettet mot næringsliv. I bygg og anlegg er veksten svakt negativ.

Veksttakten i industrien er moderat, og fallende i forhold til forrige rapportering. Særlig industri med leveranser til bygg og anlegg rapporterer redusert vekst sammenlignet med tidligere. Redusert boligbygging har ført til utflating og fall i næringen. Prosessindustrien rapporterer om fortsatt høy aktivitet og økt etterspørsel i det internasjonale markedet. Kapasitetsbegrensninger setter derimot fortsatt grenser for mye av denne veksten kontaktene har kunnet utnytte siste periode. Fiske- og oppdrettsindustrien melder om vekst i produksjon og eksport av fersk hvitfisk, pelagisk og laks. For industri med leveranser til fiskeri- og oppdrettsnæringen meldes det om god vekst. Veksten i oljeleverandørnæringen er fortsatt god, og er på samme nivå som rapportert i forrige runde. Høy oljepris er fortsatt den viktigste grunnen til utviklingen, og bidrar til at operatørselskapene bruker mer ressurser enn tidligere på å opprettholde produksjonen. Dette fører igjen til økt behov for vedlikehold.

Det rapporteres om nedgang i etterspørsel og aktivitet i bygg og anlegg. Markedet for næringsbygg viser vekst, men kompenserer ikke fullt ut for fallet i boligbyggingen. I varehandel meldes det om moderat vekst, men med fallende veksttakt sammenlignet med forrige runde. Tjenesteyting er næringen med sterkest vekst etter oljeleverandørnæringen, men veksten har også her avtatt markert sammenlignet med forrige runde. Finansiell tjenesteyting trekker ned veksten. Forretningsmessig tjenesteyting viser også noe mindre vekst enn det vi har sett tidligere.

Veksten forventes samlet sett å bli noe svakere kommende 6 måneder. Markedsutsiktene for den eksportrettede industrien tilsier moderat vekst kommende periode. Oljeleverandørindustrien venter sterkest vekst, mens bygg og anlegg forventer moderat reduksjon i etterspørselen kommende 6 måneder. Det forventes moderat vekst i etterspørselen og aktiviteten i varehandelen. Det forventes redusert etterspørsel etter dyre kapitalvarer, men noe vekst i etterspørselen etter sportsutstyr, bekledning og andre konsumvarer.

Kapasitetsutnyttelse og tilgang på arbeidskraft

Kapasitetsutnyttelsen er fortsatt høy, men noe mindre anstrengt i forhold til forrige runde og for ett år siden. Størst kapasitetsutnytting og knappest tilgang på arbeidskraft finner vi som foregående runder i bygg og anlegg. Arbeidsmarkedet synes noe mindre stramt. I tjenesteyting og varehandel er kapasitetsutnyttelsen om lag uforandret, mens den er noe lavere i industrien. 55 prosent av bedriftene ligger på eller nær kapasitetsgrensen.

Sysselsetting og arbeidsmarked

Sysselsettingen har økt moderat de siste 3 måneder, og veksten er om lag som ved forrige rapportering. Økningen er som tidligere runder sterkest i tjenesteyting. Framover ventes fortsatt økning i sysselsettingen, men i noe lavere takt enn tidligere.

Kostnader, priser og lønnsomhet

Anslaget for lønnsveksten er noe høyere enn forrige runde, og nær ett prosentpoeng høyere enn forventningene for 2007 som ble rapportert for ett år siden. Årslønnsveksten for 2008 anslås til 5 ¾ prosent for alle næringer under ett. Det er særlig høyere forventninger i kommune- og sykehussektoren som bidrar til dette bildet. I de andre sektorene er det mindre endringer. I denne runden ligger alle sektorene i intervallet mellom 5 og 6 prosent i forventet årslønnsvekst. Konkurranse om arbeidskraft fryktes å gi dyrere oppgjør enn forventet for mange.

Prisveksten avtar noe fra forrige runde og fra det sterkeste nivået i regionalt nettverks historie som ble registrert i november i fjor. Sammenlignet med forrige runde er prisveksten lavere i eksportindustri, bygg og anlegg og varehandel, men høyere i hjemmemarkedsindustrien og tjenesteyting rettet mot husholdninger. Selv om prisveksten i bygg og anlegg avtar noe, er den fortsatt sterkest av sektorene, med om lag 6 prosent siste 12 måneder. Hovedbildet er forventning om lavere prisvekst neste 12 måneder, særlig i industri, bygg og anlegg og tjenesteyting mot næringslivet. I varehandel og tjenesteyting mot husholdningene forventes omtrent uendret prisvekst.

Veksten i driftsmarginene avtar noe fra forrige runde. Samlet sett øker marginene noe siste 3 måneder sammenlignet med samme periode for ett år siden. Eksportindustrien, offshoreindustrien, og varehandelen har svakere marginer siste 3 måneder enn i samme periode for ett år siden. Hjemmemarkedsindustrien, bygg og anlegg, og tjenesteyting rettet mot husholdningene har fortsatt marginvekst, men på lavere nivåer enn i foregående runder.

Region Sørvest

Det er fortsatt vekst i region Sørvest, men veksttakten er klart avtakende. Veksten ligger på et litt lavere nivå enn i forrige runde for alle bransjer unntatt varehandelen. Det ventes om lag uendret veksttakt de neste seks måneder.

Oljerelatert leverandørindustri har fortsatt god vekst, men noe lavere enn under den sterkeste oppgangen i fjor. Eksportindustrien melder om fortsatt vekst. Særlig nisjebasert industri har hatt en god utvikling.

Hjemmemarkedsindustrien fortsetter nedgangen fra tidligere runder og kan vise til nullvekst i denne runden.

Veksten i bygg og anlegg har stoppet helt opp, og det forventes en moderat nedgang i tiden framover.

Veksten fortsetter innen varehandel og tjenesteyting, men i avtakende grad.

Høykvalifiserte tjenester og tjenester mot nisjemarkeder har fortsatt god vekst. Tjenester som avhenger av den allmenne økonomiske utviklingen erfarer derimot nedgang.

Investeringsnivået er på vei nedover, og samlet sett ligger det an til et stabilt investeringsnivå i forhold til det siste året.

Kapasitetsproblemet i økonomien er fremdeles betydelige. 73 prosent av virksomhetene melder om kapasitetsvansker. Presset i arbeidsmarkedet fortsetter, men samtidig meldes det i større grad om kapasitetsproblemer knyttet til lokaliteter og maskineri.

Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er fremdeles vanskelig, men det meldes om en viss oppmyking i arbeidsmarkedet, og da mest i Bergensregionen.

Det er moderat vekst i sysselsettingen, og da først og fremst i den olje- og eksportrelaterte industrien. I de øvrige bransjene meldes det om nullvekst.

Forventet årslønnsvekst inneværende år oppgis til 5 3/4 prosent. I forhold til forrige runde er det spesielt i bygg og anlegg, og i offentlig sektor at forventningene til lønnsvekst har økt.

Vi registrerer en fortsatt betydelig prisøkning på innsatsvarer. Transport, næringsmiddelråvarer og byggevarer er områder med prisvekst.

Det er fortsatt god vekst i utsalgspriser. De sterkeste vekstratene er i bygg og anlegg, hjemmemarkedsindustri og i oljerelatert industri. Framover forventes samlet sett den samme prisveksten.

Det meldes om en liten økning i resultatmarginene.

Region Sør

Vi registrerer i denne runden en konsolidering og utflating av etterspørsel i flere næringer i vår region. Unntatt er eksportindustrien og bygg og anlegg som har hatt et svakt fall, og tjenesteyting rettet mot næringslivet som har hatt en moderat vekst de siste tre månedene.

Tilbakemeldingene fra det regionale nettverket indikerer ganske store regionale variasjoner. Det rapporteres om en fortsatt vekst i industrien i Kristiansand regionen, sterkt drevet av de store aktørene innen oljenæringen. Fra Telemark og Vestfold derimot meldes om stort bortfall av etterspørsel fra næringslivet og at planer for nye bygg er utsatt eller terminert. Mens framtidsutsiktene fortsatt beskrives som lyse på Agder, beskrives stor usikkerhet til utviklingen fremover i Telemark og Vestfold.

Investeringsplanene viser noe vekst i eksportindustrien, tjenesteyting og i kommunene. Innen hjemmemarkedsindustri, varehandel og i sykehussektoren er investeringene stabile. Fokus for investeringene i privat sektor synes nå mer å ligge på vedlikehold, effektivisering og rasjonalisering enn for bare et halvt år siden. I kommunene er fokus for investeringene på infrastruktur, teknisk og kultur.

Kapasitetsproblemene synes å være mindre enn tidligere i vinter. Nå svarer 35 prosent av bedriftene at de vil ha problemer med å møte en økning i etterspørselen mot halvparten i de foregående rundene. Kapasitetsproblemene synes å være mindre i alle næringene.

I privat sektor er sysselsettingsveksten lavere i bygg- og anlegg, varehandel og tjenesteyting enn i forrige runde. Sysselsettingen vokser også litt i kommunene, mens det er rasjonaliseringer på gang i sykehussektoren.

Årslønnsveksten inneværende år forventes å ligge mellom 5½ og 7 prosent.

Det er god vekst i utsalgsprisene og veksten er om lag som i forrige runde. Prisveksten er sterkest innen hjemmemarkedsindustrien, bygg- og anlegg og forretningsmessig tjenesteyting. Varehandel melder om stabil utvikling. Neste år venter halvparten av kontaktene uendret prisvekst. 41 prosent venter lavere prisvekst.

Region Øst

Veksten avtar videre i region Øst. Det ventes kun moderat vekst det neste halve året. Det virker som bedriftene er mer usikre enn tidligere på utviklingen fremover sett i lys av den internasjonale finansuroen. Mange hadde et særdeles godt 2007, men merker at veksten avtar nå.

I hjemmemarkedsindustrien er veksten moderat, som i forrige runde. Det er byggrelatert industri som bidrar til at veksten i hjemmemarkedsindustrien samlet sett har kommet ned på et lavere nivå enn i 2007. Eksportindustrien viser også moderat vekst.

Det synes som om bygg og anlegg ikke har hatt vekst i volum siste 3 måneder og det forventes moderat fall i volum det neste halve året.

Varehandelen viser negativ vekst siste 3 måneder. Dette gjelder for varer som sko, klær og sportsutstyr. Møbler derimot viser god vekst. Det forventes moderat vekst det neste halve året.

I tjenesteyting mot næringslivet er det god vekst, men veksten avtar fra forrige runde og fra den sterke veksten vi har sett det siste halvannet året. Det er særlig finansiell tjenesteyting som trekker ned veksten. Forretningsmessig tjenesteyting viser også noe mindre vekst enn vi har sett tidligere. I tjenesteyting mot husholdningene er det god vekst.

53 prosent av bedriftene svarer at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Dette er høyere enn i forrige runde, men lavere enn i november og på samme tid i fjor. 28 prosent svarer at arbeidskraft vil være en begrensning ved økt etterspørsel. Dette er litt lavere enn i forrige runde og på samme tid i fjor. Inntrykket er at arbeidsmarkedet er noe mindre stramt.

Sysselsettingen har økt bra de siste 3 månedene, og veksten er høyere enn i forrige runde. Veksten har vært sterkest i bygg og anlegg og tjenesteyting. Det forventes fortsatt vekst i sysselsettingen neste 3 måneder, men i noe lavere takt enn veksten siste 3 måneder. Forretningsmessig tjenesteyting virker noe mer avventende i forhold til nyansettelser og turnover rapporteres å ha blitt mindre.

Anslaget for årslønnsveksten inneværende år er mellom 5 ½ og 6 prosent.

Det er god vekst i utsalgsprisene og veksten har tiltatt sammenliknet med forrige runde. Sammenlignet med forrige runde forventer færre høyere prisvekst fremover. En klar overvekt venter lavere prisvekst fremover.

Region Nordvest

Det er fortsatt god vekst i samlet produksjon i Nordvest. Oljeleverandørene melder om sterkest vekst. De neste 6 månedene forventes det samlet sett moderat vekst.

Hjemmemarkedsindustrien i Nordvest har hatt moderat volumvekst de siste 3 månedene, og den moderate veksten forventes å fortsette også de neste 6 månedene. Eksportindustrien har hatt god vekst de siste 3 månedene, men forventer moderat vekst de neste 6 månedene. Dette er et litt svakere vekstforløp enn det som ble rapportert for disse to sektorene i forrige runde.

Aktiviteten innen oljeleverandørnæringen ligger fremdeles på et svært høyt nivå. I denne runden melder næringen om sterk vekst de siste 3 månedene. Markedsutsiktene er nå imidlertid noe nedjustert. Denne runden forventer kontaktene god vekst i aktivitetsnivået samlet sett de neste 6 månedene. I bygg og anlegg har aktiviteten de siste 3 månedene vært stabil. Det forventes her en moderat svekkelse de neste 6 månedene.

I varehandelen har det vært god vekst de 3 siste månedene. De neste 6 månedene forventes det moderat vekst i denne sektoren. Tjenesteyting både rettet mot næringsliv og husholdninger har hatt god vekst de siste 3 månedene, tilsvarende det som ble rapportert i forrige runde. De neste 6 månedene forventes det samlet sett fortsatt god vekst i de tjenesteytende næringene.

78 prosent av bedriftene svarer at de ville hatt noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Dette gjelder i særlig grad for bedrifter innen bygg og anlegg og varehandel. Det rapporteres om store problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, og da særlig i bygg og anlegg, varehandel og kommuner.

Sysselsettingsøkningen har de siste 3 måneder vært god i industrien og moderat i bygg og anlegg og i tjenesteyting. De andre sektorene har hatt stabil sysselsetting. Framover er det forventninger om god vekst i sysselsettingen i alle sektorer utenom det offentlige, som melder om nullvekst.

Anslagene for årslønnsveksten i 2008 ligger i snitt på rundt 6 prosent. Dette er omtrent det samme som ble rapportert i forrige runde, men over 1 prosentpoeng høyere enn det som var forventet lønnsvekst for 2007 på samme tid i fjor. Sterkest forventet lønnsvekst finner vi i denne runden i industrien, med 6 ½ prosent, mens offentlig sektor forventer en lønnsvekst på 5 ½ prosent.

Det er fremdeles god vekst i utsalgsprisene. Det har vært prisvekst i alle sektorer, men høyest i industrien (både eksport og hjemmebasert), i bygg og anlegg og i tjenesteyting mot næringsliv. Andelen som forventer høyere prisvekst neste 12 mnd. er 22 prosent, noe som er 10 prosentpoeng lavere enn rapportert i forrige runde.

Driftsmarginene har svekket seg moderat i oljeleverandørnæringen den siste perioden. I hjemmemarkedsindustrien har lønnsomheten vært stabil, mens den har økt noe i de andre sektorene.

Region Nord

Det har samlet sett vært moderat vekst siste 3 måneder i region Nord. Det er en demping i aktiviteten sammenlignet med forrige runde for alle sektorer foruten eksportindustrien. I varehandelen rapporteres det i sum om nedgang. Det forventes moderat veksttakt fremover.

Det er moderat vekst i hjemmemarkedsindustrien. Det er sterkest vekst i produksjon av kjøle- og klimaanlegg for industri og offshoreanvendelse. Det forventes moderat vekst fremover.

I eksportindustrien meldes det om god vekst denne runden. Veksttakten er høyere enn i forrige runde. Fortsatt er det mange som rapporterer om høy kapasitetsutnyttelse. Det neste halvåret forventes det god vekst.

Det meldes om nullvekst i bygg og anlegg denne runden. Flere av kontaktene melder om en klar nedgang i aktiviteten knyttet til boligbygging, mens aktiviteten i næringsbygg har tatt seg opp. Samlet sett forventer kontaktene uendret vekst i byggebransjen kommende halvår.

Varehandelen rapporterer nå i sum om nedgang i aktiviteten. Dette gjelder spesielt for salg av biler, brune- og hvitevarer, møbler og kontorinnredninger. Fra handel med byggevarer meldes det fortsatt om vekst. For de neste 6 måneder ventes det nullvekst.

Veksten fortsetter i tjenesteyting, men med noe svakere takt for næringsrettet tjenesteyting sammenlignet med forrige runde. For husholdningsrettet tjenesteyting er veksten moderat, også her lavere enn rapportert i forrige runde. Utsiktene for tjenesteyting er moderate.

56 prosent av kontaktene svarer at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Dette er en økning fra forrige runde, der 53 prosent meldte om problemer.

Siste 3 måneder har sysselsettingen økt i industrien og bygg og anlegg, mens den er redusert i kommune- og sykehussektoren. Neste 3 måneder har industrien og bygg og anlegg planer om å øke sysselsettingen, mens de øvrige sektorene venter stabil sysselsetting. Andelen som rapporterer at tilgangen på arbeidskraft er en begrensning er høyest i kommune- og sykehussektoren, etterfulgt av tjenestesektoren.

Kontaktene anslår årslønnsveksten for 2008 til om lag 5 ½ prosent. Dette er likt som i forrige runde.

Samlet sett er prisveksten for våre kontakter på 3 prosent siste 12 måneder. Veksten har avtatt noe fra forrige runde som følge av lavere prisvekst i eksportindustrien, varehandelen og tjenesteyting rettet mot husholdninger.

Region Midt-Norge

Hovedinntrykket denne runden er at veksten er avtakende. I industrien har veksten stoppet, og i bygg og anlegg fortsetter aktiviteten å falle. Også i tjenesteyting og varehandel synes veksten å være lavere enn tidligere i år. Fremover forventes sterkere reduksjon i aktivitetsnivået i bygg og anlegg, og det er bare eksportindustrien og tjenesteytende virksomheter som forventer fortsatt vekst.

Investeringsnivået ser ut til å avta i industrien og offentlig sektor. Det er bare de tjenesteytende virksomhetene som planlegger økte investeringer.

Det er avtakende sysselsettingsvekst. Både i bygg og anlegg og industrien er inntrykket at sysselsettingen faller. Det er kun i varehandelen og tjenesteytende virksomheter det fortsatt er vekst. Fremover forventes i stor grad samme utvikling med fortsatt fall i bygg og anlegg og svak vekst i varehandel og tjenesteyting.

Det er fortsatt lite ledig produksjonskapasitet, men i forhold til tidligere i år synes det å være mer ledig nå. Det er også signaler om at tilgangen på arbeidskraft er bedre enn tidligere i år for enkelte typer arbeidskraft. Generelt synes tilgangen å bedres i bygg og anlegg.

Årslønnsveksten forventes i snitt å bli 5,5 prosent i alle næringer med unntak av tjenesteyting hvor den forventes å bli 6 prosent. Forventningene er ikke endret i forhold til tidligere i år.

Med unntak av eksportindustrien meldes det om moderat til god prisvekst i alle næringer det siste året. I bygg og anlegg rapporterer imidlertid kontaktene om at prisene har falt den siste tiden.

I alle næringer bortsett fra varehandel forventes prisveksten å avta fremover.

Det rapporteres om negativ utvikling i marginene i alle næringer unntatt tjenesteyting hvor de synes å holde seg stabile.

Region Innland

Veksttakten har flatet ut de to siste rundene, og tendensen fortsetter denne runden. Det neste halvåret forventes marginal økning i industriproduksjonen, men bygge- og anleggsnæringen forventes å utvikle seg negativt.

Økningen i industrien har nesten stoppet opp. Fra hjemmemarkedsindustrien meldes om svak vekst i volum, mens eksportindustrien har stabil produksjon.

Bygge- og anleggsbransjen melder denne runden om nedgang i volum. Nedgangen skyldes fall i anleggsmarkedet og svakt fall i boligbyggingen. Aktiviteten i markedet for næringsbygg meldes å holde seg oppe.

Innen tjenesteyting meldes om god vekst denne runden, mens volumet var stabilt forrige runde. Veksten har skjedd blant annet i forretningsmessig tjenesteyting, transport og alpinsentre.

I likhet med forrige runde peker investeringene nedover. Investeringsnivået er fallende i industrien og tjenesteyting, mens det går noe opp i varehandelen og i kommunene.

Kapasiteten er mindre presset denne runden enn tilfellet har vært det siste året. Flere bedrifter, bl.a i industrien, melder denne runden om at det er blitt noe enklere å hente arbeidskraft. Samtidig er det skjedd en oppbygging av kapasitet i flere industribedrifter.

Andelen som oppgir at de ville hatt vanskeligheter med å møte vekst i etterspørselen er som foregående runder størst for bygg og anlegg og tjenesteyting.

Sysselsettingen har de siste 3 måneder vært relativt stabil. Sysselsettingen har falt i bygg og anlegg og industrien, men har økt svakt i de øvrige sektorene. Framover ventes svak vekst i sysselsettingen, men med fortsatt nedgang i bygg og anlegg.

Anslaget for lønnsveksten ligger om lag på nivå med forrige runde. I kommunene forventes noe sterkere lønnsvekst, mens varehandel og bygg og anlegg har noe lavere vekstanslag enn forrige runde.

Siden forrige runde har prisveksten avtatt i alle bransjer bortsett fra tjenesteyting. I likhet med den foregående runden tilsier forventningene lavere prisvekst enn de siste 12 månedene. Andelen som venter lavere prisvekst er størst i bygg og anlegg og tjenesteyting.

Lønnsomheten har økt moderat i hjemmemarkedsindustrien og tjenesteyting. Antall bedrifter som melder om svekket lønnsomhet har ikke vært så høyt på lang tid. Eksportindustrien, bygg og anlegg, samt varehandelen melder om svakt fall i lønnsomheten.


Figurer til nasjonal rapport (pdf, 36 kB)

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 25. juni 2008 14:00
Publisert 25. juni 2008 14:00