Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 2/2006

Periode intervju: Mars 2006

Oppsummering

Det synes fortsatt å være god samlet vekst innen alle bransjer og alle regioner. Veksten er sterkest innen bygg- og anleggsvirksomhet, tjenesteyting og virksomheter som er underleverandører til oljeindustrien. Innen hjemmemarkedsindustrien synes det å være god vekst i den delen som retter seg mot næringssegmentet. Leverandører av byggevarer har fortsatt vekst i produksjonen og det samme har produsenter av emballasje og kontormøbler og i Nord vokser verftsindustrien. Inntrykket fra næringsmiddelindustrien er blandet, men det rapporteres om vekst i produkter med fokus på lavt fett- og sukkerinnhold. Også innen eksportindustrien synes det fortsatt å være god vekst. Det meldes om vekst innen oppdrett, deler av prosessindustrien, leverandører til telekomindustrien og for skipsverft. Signalene fra prosessindustrien er blandet. Høye priser gir vekst innen aluminium, iluminitt og jernmalm, mens høye kraftpriser har redusert produksjonen av ferrosilisium. Langs kysten opp til Midt-Norge rapporterer oljeleverandørnæringen fortsatt om sterk vekst og sterkere enn i forrige runde. Innen bygg- og anleggsbransjen synes det i likhet med forrige runde å være god vekst. Det er fortsatt mye boligbygging og det synes å være god vekst innen anlegg, næringsbygg og offentlige bygg. For varehandel er det fortsatt god vekst. Det er god vekst i salg av byggevarer, elektronikk og møbler, mens det er mer moderat vekst for klær og biler. Det er god vekst i tjenesteyting, særlig tjenesteyting rettet mot næringslivet. Konsulenttjenester rettet mot bygg- og anlegg og oljenæringen har sterk vekst og bred vekst i næringslivet øker etterspørselen etter hotell og tjenester som IT, revisjon, advokater og økonomisk rådgivning.

Markedsutsiktene er generelt gode, samlet sett forventes veksten å holde seg oppe de neste seks måneder. For oljeleverandører forventes sterk vekst fremover, mens for de andre næringene forventes god vekst. Oljeleverandørnæringen og bygg- og anlegg forventer lavere vekst fremover enn siste periode, mens innen tjenesteyting forventes veksttakten å øke.

Kapasitetsutnyttelse og investeringsplaner

Totalt oppgir 49 prosent av kontaktene at virksomheten vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Dette er samme andel som i forrige runde, men det er høyere enn på høsten 2005 og flere enn før oppgir at tilgangen på arbeidskraft er skranken. Det er innen bygg- og anlegg og tjenesteyting at tilgangen synes å være dårligst. Det rapporteres om moderat vekst i investeringsplanene i alle næringer unntatt i kommune- og sykehussektoren hvor det er god vekst. Det er i første rekke kommunene som rapporterer om økte investeringer.

Sysselsetting og arbeidsmarked

Det rapporteres ikke om vekst i sysselsettingen innen varehandel, men i de andre næringene synes det å være moderat vekst. I forhold til forrige runde synes det å være lavere vekst i sysselsettingen i tjenesteyting og bygg- og anleggsbransjen. I kommune- og sykehussektoren har det vært rapportert om uendret sysselsetting det siste året, men nå ser det ut til å være moderat vekst. De kommende tre måneder forventes moderat vekst i sysselsettingen i alle sektorer unntatt bygg- og anlegg som forventer god vekst. 39 prosent av kontaktene svarer at tilgangen på arbeidskraft vil være en begrensende faktor ved en eventuell etterspørselsvekst. Dette er høyere enn i forrige runde. Tilgangen på arbeidskraft synes å være dårligst innen bygg- og anlegg, men det rapporteres fra mange bransjer at spesielt ingeniører er vanskelig å finne.

Kostnader, priser og lønnsomhet

Årslønnsveksten forventes å bli mellom 3,5 og 4,5 prosent. Høyest vekst forventes innen tjenesteyting. I forhold til forrige runde er forventningen oppjustert innen varehandel og tjenesteyting, mens bygg- og anleggsbransjen har noe lavere forventninger denne runden. Mange kontakter rapporterer om forventninger om sterk vekst for enkelte grupper.

Det rapporteres om samme prisvekst denne runden som i foregående runde i samtlige næringer. Dette innebærer at det fortsatt synes å være god vekst i prisene innen bygg- og anlegg, mens det ikke er prisvekst i varehandel. For de resterende næringene er det moderat vekst. Med unntak av tjenesteyting rettet mot husholdningene forventer alle næringer større prisvekst det kommende året enn det forrige. Sammenliknet med forrige runde er det kun for varehandel og tjenesteyting rettet mot husholdningene forventningene er lavere nå. Størst endring er det for tjenesteyting rettet mot næringslivet hvor flere forventer høyere prisvekst det kommende året nå enn de foregående rundene.

Lønnsomheten vokser i alle næringer. Offshoreindustri skiller seg ut med sterk vekst. For hjemmemarkedsindustri og bygg- og anlegg synes det å være moderat vekst i lønnsomheten nå, mot god vekst i forrige runde. Virksomhetene innen eksportindustri og tjenesteyting opplever god vekst i lønnsomheten.

Region Sørvest

 • Konjunkturoppgangen fortsetter. Som før er aktivitetsnivået i bygg og anlegg og oljeleverandørindustrien høyt. I denne runden styrkes veksttakten i hjemmemarkedsindustrien, varehandel og næringsrettet tjenesteyting.
 • Markedsutsiktene for neste halvår er optimistiske i alle sektorer, mest markert hos oljeleverandørene.
 • Investeringene forventes å øke i alle sektorer, inspirert av markedsmuligheter, god inntjening og løsning av kapasitetsproblemer.
 • Med unntak av eksportindustrien øker samtlige sektorer sysselsettingen. Arbeidsmarkedet er atskillig strammere enn for et halvt år siden. Seks av ti virksomheter opplever at arbeidskraft begrenser mulighetene for ekspansjon. Mest prekært er situasjonen for bygg og anlegg og oljerelaterte bedrifter. Offentlig sektor har også problemer med rekrutteringen for enkelte grupper.
 • Knappheten på arbeidskraft har økt det siste halvåret og gjelder ingeniører, økonomer, revisorer og flere faggrupper.
 • Forventet årslønnsvekst for 2006 er 4% i samtlige sektorer med unntak av næringsrettet tjenesteyting som forventer 4,5%.
 • Prisveksten har steget de siste 12 måneder, spesielt i bygg og anlegg og oljerelatert industri. Sistnevnte forventer den samme prisstigningen i 2006, mens meningene i bygg og anlegg er delte.
 • Lønnsomheten utvikler seg positivt i alle bransjer med unntak av eksportindustrien. Den oljerelaterte industrien har mest markert forbedring. Hjemmemarkedsindustrien, næringsrettet tjenesteyting og bygg og anlegg har også all grunn til å være fornøyd.

Region Sør

 • Konjunkturoppgangen fortsetter. Som før er aktivitetsnivået i bygg og anlegg og oljeleverandørindustrien høyt. I denne runden styrkes veksttakten i hjemmemarkedsindustrien, varehandel og næringsrettet tjenesteyting.
 • Markedsutsiktene for neste halvår er optimistiske i alle sektorer, mest markert hos oljeleverandørene.
 • Investeringene forventes å øke i alle sektorer, inspirert av markedsmuligheter, god inntjening og løsning av kapasitetsproblemer.
 • Med unntak av eksportindustrien øker samtlige sektorer sysselsettingen. Arbeidsmarkedet er atskillig strammere enn for et halvt år siden. Seks av ti virksomheter opplever at arbeidskraft begrenser mulighetene for ekspansjon. Mest prekært er situasjonen for bygg og anlegg og oljerelaterte bedrifter. Offentlig sektor har også problemer med rekrutteringen for enkelte grupper.
 • Knappheten på arbeidskraft har økt det siste halvåret og gjelder ingeniører, økonomer, revisorer og flere faggrupper.
 • Forventet årslønnsvekst for 2006 er 4% i samtlige sektorer med unntak av næringsrettet tjenesteyting som forventer 4,5%.
 • Prisveksten har steget de siste 12 måneder, spesielt i bygg og anlegg og oljerelatert industri. Sistnevnte forventer den samme prisstigningen i 2006, mens meningene i bygg og anlegg er delte.
 • Lønnsomheten utvikler seg positivt i alle bransjer med unntak av eksportindustrien. Den oljerelaterte industrien har mest markert forbedring. Hjemmemarkedsindustrien, næringsrettet tjenesteyting og bygg og anlegg har også all grunn til å være fornøyd.

Region Øst

 • Det rapporteres om fortsatt god vekst i etterspørsel og produksjon i region Øst. Det ventes om lag samme vekst fremover som siste 3 måneder.
 • I hjemmemarkedsindustrien har det vært god vekst i etterspørsel og produksjon de siste månedene. Veksten har vært sterkest for leverandører til bygg og anlegg. I eksportindustrien er veksttakten god.
 • I bygg og anlegg er veksten god og på linje med veksten i forrige runde. Fremover ventes lavere igangsetting av boliger, men god vekst i næringsbygg og anlegg.
 • I varehandelen er veksten moderat og svakere enn i forrige runde. Byggevarer, elektriske artikler og klær i luksussegmentet trekker opp, mens biler og rimeligere klær trekker ned.
 • I tjenesteyting er det fortsatt god vekst. Sterkest er veksten i finans-, rådgivning- og arkitektbransjen og vikarbyråer.
 • 43 prosent av bedriftene vil ha problemer med å møte en uventet vekst i etterspørselen. Dette er en høyere andel enn vi har sett tidligere. Fortsatt er det bygg og anlegg som har minst ledig kapasitet, med tilgangen på arbeidskraft som viktigste begrensende faktor.
 • Investeringene rapporteres å øke moderat i varehandelen. I kommune- og sykehussektoren ventes en god vekst.
 • Siste 3 måneder har sysselsettingen økt i tjenesteyting og i kommune- og sykehussektoren. Fremover er det planer om økning i alle sektorer med unntak av industrien.
 • Kontaktene i denne runden anslår årslønnsveksten til om lag 4¼ prosent i år. Dette er noe høyere enn i forrige runde, noe som i hovedsak kan forklares av høyere forventet lønnsvekst i varehandel og tjenesteyting.
 • Prisveksten er samlet sett noe sterkere enn i forrige runde. Siste 12 måneder rapporterer hjemmemarkedsindustrien, bygg og anlegg og tjenesteyting mot næringslivet om økte priser, mens eksportindustrien melder om fallende priser. Fremover venter om lag 40 prosent av bedriftene høyere prisvekst, 40 prosent venter uendret mens 20 prosent venter lavere. Andelene er om lag like som i forrige runde. Lønnsomheten fortsetter å øke i hele privat sektor, med unntak av varehandel. Om lag 70 prosent av kontaktene melder om økt lønnsomhet i siste periode, og den største veksten er innen eksportindustrien og tjenesteyting.

Region Nordvest

 • Industrien melder fortsatt om god volumvekst på de fleste markeder. Fisk- og spesielt oppdrettsnæringen har økende produksjonsvolum og etterspørsel, forøvrig er det som før olje- og gassektoren som genererer størst etterspørsel. Hjemmemarkedsindustrien nyter godt av økt etterspørsel fra eksportindustrien, mens den forbruksorienterte industrien og spesielt næringsmiddelsektoren preges av hard konkurranse.
 • Etterspørselsveksten i oljesektoren fortsetter å øke og horisonten for videre vekst forlenges - nå kontraheres nye offshoreskip for levering fram mot 2010. Det er kapasiteten på skipsverftene som nå begrenser videre vekst. I tillegg opplever bygg og anlegg fortsatt stor etterspørsel etter tjenester knyttet til investeringer på land - med Ormen Lange-anlegget som den store driveren.
 • Bygg og anlegg kjører med full utnyttelse av egen kapasitet og stor grad av innleie, og opplever fortsatt stor etterspørsel fra både industrien, offentlig sektor og boliger til private. Veksten vil imidlertid måtte flate ut fordi det ikke er mer kapasitet å oppdrive.
 • Varehandelen har fortsatt moderat vekst og forventer tilsvarende utvikling neste halvår. Konkurransen er hard og prisene presses. Det investeres i mer attraktive lokaler.
 • Innenfor tjenesteyting er det fortsatt volumvekst og økt etterspørsel både fra næringsliv og privathusholdninger, med gode utsikter for neste halvår.
 • Det investeres i alle sektorer, og i det offentlige er det nå skolereformen som krever flest nye tiltak.
 • Antall ansatte øker ikke i takt med økt produksjonsvolum og etterspørsel, og dette skyldes stor grad av innleie - spesielt fra de nye EU-landene (mest fra Polen og Baltikum). Nesten halvparten av bedriftene bruker utenlandsk arbeidskraft for å ta topper og fordi det er manko på kvalifiserte folk i egen region. Det er stor mangel på prosjektledere og ingeniører i både industrien, bygg og anlegg og det offentlige.
 • Det knyttes stor spenning til det pågående lønnsoppgjøret og forventet årslønnsvekst varierer fra ned mot 3 % i offentlig sektor til 4,5 % innen tjenesteyting. Innføring av obligatorisk tjenestepensjon og bruk av utenlandsk arbeidskraft fungerer som buffere mot lønnspresset som skapes av stor etterspørsel etter mange fagkategorier.
 • Prisutviklingen holdes fortsatt nede av billig import og stor konkurranse i stadig mer profesjonelle marked, og de fleste forventer heller ikke økende prisstigning det neste året. Likevel forventer de fleste svakt økende lønnsomhet, spesielt på grunn av god kapasitetsutnyttelse. Det er naturlig nok offshoreindustrien som opplever størst vekst i lønnsomhet.

Region Nord

 • Konjunkturoppgangen fortsetter. Som før er aktivitetsnivået i bygg og anlegg og oljeleverandørindustrien høyt. I denne runden styrkes veksttakten i hjemmemarkedsindustrien, varehandel og næringsrettet tjenesteyting.
 • Markedsutsiktene for neste halvår er optimistiske i alle sektorer, mest markert hos oljeleverandørene.
 • Investeringene forventes å øke i alle sektorer, inspirert av markedsmuligheter, god inntjening og løsning av kapasitetsproblemer.
 • Med unntak av eksportindustrien øker samtlige sektorer sysselsettingen. Arbeidsmarkedet er atskillig strammere enn for et halvt år siden. Seks av ti virksomheter opplever at arbeidskraft begrenser mulighetene for ekspansjon. Mest prekært er situasjonen for bygg og anlegg og oljerelaterte bedrifter. Offentlig sektor har også problemer med rekrutteringen for enkelte grupper.
 • Knappheten på arbeidskraft har økt det siste halvåret og gjelder ingeniører, økonomer, revisorer og flere faggrupper.
 • Forventet årslønnsvekst for 2006 er 4% i samtlige sektorer med unntak av næringsrettet tjenesteyting som forventer 4,5%.
 • Prisveksten har steget de siste 12 måneder, spesielt i bygg og anlegg og oljerelatert industri. Sistnevnte forventer den samme prisstigningen i 2006, mens meningene i bygg og anlegg er delte.
 • Lønnsomheten utvikler seg positivt i alle bransjer med unntak av eksportindustrien. Den oljerelaterte industrien har mest markert forbedring. Hjemmemarkedsindustrien, næringsrettet tjenesteyting og bygg og anlegg har også all grunn til å være fornøyd.

Region Midt-Norge

 • Det er vekst i alle næringer. Veksten er sterkest for oljeleverandørnæringen og tjenesteyting rettet mot næringsliv. Innen tjenesteyting synes veksttakten å øke. Det er optimisme med hensyn til neste halvår med tro på fortsatt vekst. Tjenesteyting og oljeleverandørnæringen forventer sterkest vekst også fremover.
 • Med unntak av varehandel ser alle næringer ut til å øke investeringene. Bygging av barnehager bidrar til økte investeringer i kommunene. For tjenesteyting investeres det fortsatt mye, men høye investeringer det siste året bidrar til lavere vekst fremover.
 • Sysselsettingen vokser i regionen og arbeidsledigheten er på det laveste nivået på fem år. For industri og varehandel synes sysselsettingen å være konstant, mens det er tydelig vekst innen bygg- og anlegg og tjenesteyting. Det er klare signaler om vekst i kommunal sysselsetting som også forventes å fortsette fremover.
 • Utviklingen i ledig produksjonskapasitet synes å være stabil, men mangel på kvalifisert arbeidskraft oppfattes i større grad enn før å være skranken for produksjonsvekst.
 • Årslønnsvekst forventes å bli på 3-3,5 prosent med unntak av tjenesteytende næring som forventer en vekst på 4,5 prosent. Som en følge av knapphet på ulike former for kompetanse er det signaler om høyere lønnspress for enkelte yrkesgrupper.
 • Innen tjenesteyting er det tydelig prisvekst og på enkelte områder rapporteres det om sterk vekst. For bygg- og anlegg er det flere signaler enn før om at prisene nå vokser. Innen varehandel synes det fortsatt å være moderat prisvekst.
 • Det er generelt positiv utvikling i lønnsomheten. Innen varehandel rapporteres det om uendret lønnsomhet, mens for bygg- og anlegg mottar vi signaler om at lønnsomheten er bedre nå. For eksportindustri og tjenesteyting synes det å være god vekst i lønnsomheten.

Region Innland

 • Sett under ett har det vært vekst i etterspørselen i Innlandet siste periode. Vi bedømmer at veksttakten samlet er noe lavere enn de to foregående runder, dette gjelder spesielt tjenesteyting og industri.
 • Markedsutsiktene er fortsatt relativt gode for alle næringer i Innlandet, om lag som i forrige runde. Et flertall av bedriftene venter vekst i etterspørselen.
 • I likhet med foregående runder er det begrenset kapasitet i bygg og anleggsnæringen grunnet mangel på fagfolk. Også innen tjenesteyting er kompetent personell en knapphetsfaktor i enkelte bransjer.
 • Investeringsnivået er fortsatt noe stigende innen tjenesteyting og industri. Veksten i investeringene har avtatt noe i industrien.
 • Sysselsettingen har økt noe i hele privat sektor, utenom tjenesteyting. Veksten er sterkest i bygg og anlegg. Framover ventes om lag samme utvikling, bortsett fra at det ventes en svak sysselsettingsnedgang i industrien.
 • Anslaget for lønnsveksten ligger om lag på nivå som 2. runde i 2005. I likhet med forrige runde opplyste flere bedrifter at de forventet at årets oppgjør ville bli noe høyere enn fjorårets.
 • Prisveksten ligger om lag på linje med forrige runde i alle bransjer, unntatt i eksportindustri og i tjenesteyting rettet mot husholdningene, hvor den er noe sterkere.
 • Noen flere bedrifter forventer høyere prisvekst de nærmeste 12 mnd. sammenlignet med forrige runde. Det er flere bedrifter som venter høyere enn som venter lavere prisvekst.
 • Lønnsomheten er svakt økende i de fleste bransjer, unntatt industrien hvor den er stabil. Som foregående runder er økt volum som er den primære drivkraften, ofte kombinert med høyere priser og rasjonaliseringsgevinster.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 26. april 2006 08:18