Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 5/2004

Periode intervju: Oktober og november 2004

Ansvarlig: Region Nordvest. Møreforsking Molde.

Oppsummering

 • I alle regioner rapporterer en at de fleste næringer har fortsatt god vekst i produksjon og etterspørsel. I hovedsak ventes denne utviklingen å fortsette de neste seks månedene
 • Det er særlig industri rettet mot hjemmemarkedet og tjenesteytende næringer som viser ytterligere vekst fra sist runde, mens eksportindustri og varehandel viser tegn til avmatning i veksttakten.
 • I regioner der oljerelatert industri står sterkt rapporteres det om høy aktivitet.
 • Innen tradisjonell eksportindustri rapporteres det om lavere volumvekst på grunn av styrket kronekurs og sterk konkurranse. Imidlertid har ordretilgangen til verftsindustrien tatt seg kraftig opp i siste periode. Dette vil først gi fullt utslag i aktivitet til neste vår.
 • Det er planer om moderat økning i investeringene i hele privat sektor. Innen industrien er fortsatt hovedbildet at det særlig investeres i effektivisering av produksjonen, men noen rapporterer nå også om planer for å øke kapasiteten.
 • Bedriftene gir fortsatt uttrykk for å være forsiktige med å ansette flere. Sysselsettingen øker noe innen bygg og anlegg, varehandel og annen tjenesteyting. Arbeidsmarkedet har blitt noe strammere for de fleste næringer i løpet av det siste halvåret. Særlig innen bygg og anlegg rapporteres det om knapphet på kvalifisert arbeidskraft.
 • Det rapporteres om moderat vekst i lønningene i industri og varehandel om lag på linje med forrige runde, mens anslagene innenfor tjenesteyting og offentlig sektor er noe høyere enn i forrige runde.
 • Fortsatt holder sterk konkurranse prisveksten lav, men innen enkelte bransjer i tjenesteyting og innen bygg og anlegg øker nå prisveksten.
 • I sum viser alle hovednæringene fortsatt økt lønnsomhet.

Region Sørvest

 • Etterspørselen stiger i alle sektorer, men veksttakten avtar noe i eksportindustrien og varehandelen
 • I eksportindustrien øker frykten for en høy kronekurs
 • Markedsutsiktene for neste halvår er lyse for samtlige sektorer, mest for hjemmeindustrien, petroleumsnæringen, samt bygg og anlegg. Optimismen i eksportindustrien er avtakende i forhold til i sommer
 • Framtidsutsiktene og økt lønnsomhet slår ut i en svakt økende investeringsvilje i samtlige sektorer
 • Sysselsettingen øker moderat i bygg og anlegg, i oljerelatert industri og i varehandelen. Bruken av utleie øker og utleiebyråene rekrutterer kraftig.
 • Alle næringer melder om fortsatt god tilgang på velkvalifisert arbeidskraft, men det begynner å bli vanskelig å få tak i en del spesialister
 • Prisene beveger seg bare marginalt. Unntaket er oljerelatert industri, eksportrettet prosessindustri, samt moderate påslag i bygg og anlegg
 • Lønnsomheten bedres fortsatt betraktelig i alle sektorer. Kostnadsreduksjoner og økt volum gir bedre kapasitetsutnyttelse og høyere marginer. I eksportindustrien drives lønnsomheten i tillegg av økte priser på verdensmarkedet.
 • Kapasitetsutnyttelsen er stabilt høy eller økende i alle sektorer

 Region Sør

 • Aktiviteten øker i alle næringene. Veksten er sterkest i hjemmemarkedsindustrien, bygg- og anleggssektoren og tjenesteyting rettet mot husholdningene.
 • Markedsutsiktene er positive, men det råder en mer forsiktig optimisme nå enn i forrige runde. Industrien har samlet sett forventninger om moderat vekst neste 6 måneder. Bygg og anlegg, varehandel og tjenesteytende næringer forventer god vekst i aktivitetsnivået.
 • Det har vært en kraftig vekst i hjemmemarkedsindustrien siste kvartal.
 • Eksportindustrien viser god vekst, men flere av våre kontakter, spesielt dem med leveranser til oljesektoren, sliter nå konkurransemessig med sterk kronekurs og svak dollar.
 • For bygg og anlegg meldes det om en kraftig økning i etterspørselen.
 • Innen tjenesteyting er det god vekst, men tjenesteyting rettet mot husholdningene viser fortsatt noe sterkere vekstrate enn tjenesteyting rettet mot næringslivet.
 • Det er markert vekst i investeringene i industrien. I varehandel vises en moderat vekst. Offentlige investeringer og investeringene i tjenesteytende sektor ligger stabilt.
 • For regionen som helhet meldes det om god vekst i sysselsettingen i tjenesteytende sektor og moderat vekst innen varehandel. Sysselsettingen er om lag uendret i industri, bygg og anlegg og offentlig sektor.
 • Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er god i alle næringene unntatt bygg og anlegg.
 • Årslønnsveksten ligger rundt 3,5 % i industrien og offentlig sektor. Tjenesteytende næringer melder om 3,0 % i denne runden.
 • Utsalgsprisene har vært tilnærmet stabile siste 3 måneder i industrien, men varehandel og andre tjenesteytende næringer har en hatt et svakt fall i utsalgsprisene.
 • Lønnsomheten viser vekst i alle næringene unntatt i oljerelatert industri hvor lønnsomheten har vært stabil. Sterkest vekst i lønnsomheten har det vært i hjemmemarkedsindustrien.

 Region Øst

 • Det rapporteres om god vekst i produksjon og etterspørsel i alle næringer i denne runden. Forventningene for de neste seks månedene er tilsvarende gode.
 • I tråd med markedsutsiktene for seks måneder siden, er etterspørselsveksten god for både hjemmemarkeds- og eksportindustrien. Både møbel-, grafisk- og byggevareindustrien opplever god vekst. Det samme gjør eksportbedrifter innen metall- og kjemisk industri.
 • Veksten i etterspørselen i bygg og anlegg er fortsatt god, men veksttakten er noe lavere enn i forrige runde. Det skyldes i hovedsak rapporter om avtakende vekst i boligsalget.
 • Varehandelen rapporterer om fortsatt god vekst i etterspørselen, men for varige konsumgoder har veksten avtatt noe de siste månedene. Det forventes allikevel god vekst det neste halvåret i de fleste varehandelsbransjer.
 • God etterspørselsvekst og positive markedsutsikter bidrar til moderat vekst i investeringsplanene i alle næringer i privat sektor.
 • I industrien ser sysselsettingen ut til fortsatt å falle noe. For resten av privat sektor øker sysselsettingen moderat. Kommuneforvaltning og helseforetak rapporterer om uendret sysselsetting.
 • Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft vurderes fortsatt å være over det normale i de fleste bransjer, men arbeidsmarkedet har blitt noe strammere i løpet av det siste halvåret for hele økonomien med unntak av industrien.
 • Forventet årslønnsvekst for privat sektor er om lag 3,5 %. Dette er noe høyere enn rapportert i forrige runde.
 • I industri og tjenesteyting øker utsalgsprisene, mens prisene fortsatt er stabile varehandelen sett under ett.
 • Det er nå god vekst i lønnsomheten i privat sektor. Unntaket er varehandelen som nå melder om uendret lønnsomhet, etter å ha rapportert sammenhengende vekst i lønnsomheten siden oppstarten av det regionale nettverket høsten 2002.

 Region Nordvest

 • Den positive utviklingen i produksjon/etterspørsel har fortsatt i høst innen de fleste bransjer. Økt aktivitet og etterspørsel fra olje- og gassnæringen, økt investeringslyst og generelt økende optimisme stimulerer utviklingen.
 • Generelt viser bransjer rettet mot det norske markedet en positiv utvikling, men møbel- og verftsindustrien styrker seg også på eksportsiden.
 • Ordretilgangen til verftsindustrien har i siste periode vist spesielt sterk forbedring, særlig gjelder dette kontraheringer av offshorefartøy, der verftene i regionen har en sterk internasjonal posisjon. Imidlertid er prisene fortsatt lave.
 • Innen oppdrett er det som vanlig turbulent, og vårens optimisme er snudd til skuffelse etter et prisfall som skyldes et for stort tilbud på grunn av god vekstsesong og usikkerhet knyttet til framtidig markedsadgang.
 • Tjenesteyting viser god vekst og noe mer rettet mot næringsliv enn tjenesteyting rettet mot husholdninger. Reiseliv har hatt en normal/god utvikling i siste periode. Individuelt reisende bruker mer penger og er mer lønnsomme kunder.
 • Etter en sterk vekst tidligere i år, har etterspørselen rettet mot varehandelen i høst flatet noe ut. Det forventes imidlertid fortsatt god vekst det neste halvåret.
 • Nå øker sysselsettingen noe innen bygg og anlegg og tjenesteyting, men i mange bransjer er man avventende til nyansettelser. I bygg og anlegg er det enkelte tegn på knapphet på arbeidskraft, særlig nord i regionen. Øvrige bransjer har god tilgang på arbeidskraft.
 • Investeringsviljen har økt, men det er lite kapasitetsøkende investeringer.
 • Sterk konkurranse holder prisveksten lav i de fleste bransjer. En ser de første tegn på prispåslag som følge av råvareprisøkninger.
 • Det har vært et moderat lønnsoppgjør på omlag 3 % for industrien og mellom 3,5 % og 4,5 % for tjenesteyting og offentlig sektor.
 • I industrien rapporteres det om uendret lønnsomhet, mens den i andre næringer er moderat stigende.

 Region Nord

 • Det overordnede bildet fra denne runden er at det fortsatt er vekst i etterspørselen i de fleste typer virksomheter. Veksten er sterkest for industrien rettet mot hjemmemarked, bygg og anlegg, og for tjenesteyting mot næringslivet, mens den er noe svakere innen varehandel og tjenesteyting mot husholdningene. Veksten innen eksportindustrien er stoppet opp.
 • Utsiktene for de kommende seks månedene indikerer at veksten i etterspørselen avtar i alle bransjer unntatt eksportrettet industri hvor man forventer vekst.
 • I offentlig sektor rapporteres det om lite investeringer, mens det innenfor privat sektor forventes økte investeringer. I privat sektor investeres det i effektivisering og vedlikehold i industri, tjenesteyting og varehandel.
 • For bygg og anlegg fortsetter veksten i sysselsettingen, men veksttakten er lavere enn ved forrige rapportering. Det rapporteres om nedgang i sysselsettingen i offentlig sektor og moderat vekst innen tjenesteyting. For industrien og varehandel er sysselsettingen om lag uendret i forhold til forrige periode.
 • Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er normalt god, men det er vanskelig å rekruttere helse- og omsorgspersonell, fagfolk innen bygg og anlegg og bilmekanikere.
 • Det forventes en årslønnsvekst for inneværende år på 4,0 % i offentlig sektor, 4,5 % innenfor tjenesteyting og 3 % i industrien.
 • Hjemmemarkedsindustrien rapporterer at veksttakten i prisene er flatet ut. Hovedsakelig er prisene økt for å dekke inn økte råstoff- og lønnskostnader. Eksportindustrien opplever lavere priser drevet av styrket kronekurs. Prisene innen varehandel er økende. I tjenesteyting mot næringslivet er prisene stabile, mens for tjenesteyting mot husholdningene er de synkende. I bygg og anlegg har prisene ikke endret seg siste periode.
 • For eksportindustrien rapporteres det om redusert lønnsomhet. For de øvrige bransjer rapporteres det om fortsatt vekst i lønnsomhet, men veksttakten er lavere enn ved forrige rapportering.

 Region Midt-Norge

 • Konjunkturbildet er ikke endret siste halvår.
 • Det er vekst i industriproduksjon, tjenesteyting, bygg- og anleggsvirksomhet og handel. For industriproduksjon synes etterspørselsveksten å være sterkest i eksportmarkedet.
 • Aktørene forventer en veksttakt framover om lag på linje med veksten så langt i 2004.
 • Sysselsettingen er i stor grad stabil, men det synes å være antydninger til vekst innen bygg- og anleggsvirksomhet og tjenesteyting. Det er stor grad av stabilitet i sysselsettingen også på bedriftsnivå.
 • Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er fremdeles meget god for nesten alle typer kompetanse. Den synes å være svakest innen bygg- og anleggsvirksomhet fordi det der har vært et høyt aktivitetsnivå lenge. Tilgangen på IT-kompetanse er ikke så voldsom som i 2003.
 • Investeringstakten i regionen er stabil. Investeringsaktiviteten i offentlig sektor er fremdeles høy, men ikke økende.
 • Det er signaler på at utsalgsprisene øker svakt både for industrivirksomhet, bygg- og anleggsvirksomhet og tjenesteyting. En viktig årsak synes nå å være overvelting av kostnadsøkninger. Det er mulig fordi etterspørselen i markedene har økt.
 • Lønnsveksten ser ut til å bli nær 3,5 prosent i 2004.
 • Utviklingen i lønnsomhet er positiv på grunn av økt aktivitetsnivå, men det er ikke store endringer for små- og mellomstore bedrifter.

 Region Innland

 • Industrien rettet mot hjemmemarkedet opplever fortsatt vekst. For byggevarer begrenses veksten i noen grad av kapasitetsskranker og økende importkonkurranse. Markedsutsiktene er jevnt over gode, bl.a. som følge av økt byggeaktivitet og sterk etterspørsel etter mange konsumvarer. Næringsmiddelindustrien som er viktig i Innlandet opplever jevn, forsiktig vekst. Det meldes om tiltakende prispress.
 • Eksportindustrien viser jevnt over positiv etterspørselsutvikling, men bildet er sammensatt. Flere bedrifter trekker fordeler av sterkere internasjonale markeder og offensive ekspansjonsplaner, samtidig som en del bedrifter opplever sterk konkurranse og svake markeder i Europa.
 • Bygg og anlegg opplever sterk vekst i etterspørselen. For byggebransjen bidrar særlig boligbygging og etterspørsel fra kommunal sektor positivt, det samme gjelder økt aktivitet på Romerike. Utsiktene det neste halvåret tilsier fortsatt god vekst. Flere bedrifter erfarer at tilgangen på fagfolk er en begrensende faktor.
 • Tjenesteytende sektor og varehandelen opplever jevnt over positiv utvikling både i næringslivs- og husholdningssektoren.
 • Investeringene utvikler seg lite, men det ser ut til å kunne forventes en viss vekst både innen industri og særlig tjenestesektoren. Kommunesektoren melder om fall i investeringsplanene for neste år.
 • Sysselsettingen vokser i bygg og anlegg, mens antall ansatte i industrien ikke ser ut til å øke. Tjenesteyting (utenom varehandel) vokser moderat mht. sysselsetting.
 • Lønnsomheten er økende i de fleste bransjer, særlig utvikler bygg og anlegg seg positivt. Årsaken til veksten ser for alle bransjer ut til å være økende volum og moderat kostnadsvekst, med fortsatt høy oppmerksomhet om rasjonaliseringstiltak.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 15. desember 2004 12:38