Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Lavere utlånsmarginer og økt etterspørsel etter fastrentelån fra husholdningene

Den samlede etterspørselen etter lån fra både husholdningene og foretakene var om lag uendret i 1. kvartal 2018. Husholdningenes etterspørsel etter fastrentelån økte noe. Bankene venter at låneetterspørselen fra husholdningene øker litt i 2. kvartal, særlig for fastrentelån. Kredittpraksisen overfor både husholdninger og foretak var om lag uendret og bankene venter om lag uendret kredittpraksis også fremover. Husholdningenes utlånsrente ble litt redusert til tross for høyere finansieringskostnader. Utlånsmarginene på lån til husholdningene falt, mens utlånsmarginene på lån til foretak var tilnærmet uendret.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 19. april 2018 10:00
Publisert 19. april 2018 10:00