Norges Bank

Norges Bank Memo

Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling – 2015

Den sterke veksten i bruken av betalingskort heldt fram også i 2015. Kvar innbyggjar nytta i gjennomsnitt kortet 391 gonger i fjor. Betalingar i utlandet og over Internett utgjer ein aukande del av dei samla betalingane, noko som har medverka til at bruken av internasjonale kort veks raskare enn bruken av BankAxept. Reduserte uttak av kontantar frå minibankar og i samband med varekjøp tyder på at kontantar vert brukte stadig sjeldnare til betalingar i Noreg.

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 24. mai 2016 12:00
Publisert 24. mai 2016 12:00