Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøtet 5. februar 2020

Til stede:

Hovedstyret: Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kristine Ryssdal, Arne Hyttnes og Hans Aasnæs (sak 28-53)

Forfall: Nina Udnes Tronstad

Fra de ansatte: Mona H. Sørensen (sak 28-31 og 42-54) og Kjersti-Gro Lindquist (sak 28-31 og 42-54)

Tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen (sak 29-30, 32, 34 og 44-53)

Deloitte: Henrik Woxholt (sak 29-30 og 32) og Roger Furholm (sak 29-30 og 32)

Administrasjonen: Ørjan Agdesteen (sak 29-30 og 32), Age Bakker (48 og 50), Julie Belck-Olsen (29-30 og 32), Olav Bø (49 og 51), Magnus Eriksen (29-30), Hege Gjerde (29-30 og 32), Trond Grande (29-39, 42-44, 46-48 og 50), Bjarne Gulbrandsen (28-31, 33-43 og 46-54), Pål Haugerud (42-43), Renate Haugen (50), Jane Haugland (45-47 og 52-54), Stephen Hirsch (42-44, 46-48 og 50), Dag Huse (32, 38, 43 og 50), Torbjørn Hægeland (40), Per Gunnar Karlsen (49 og 51), Mads Kristensen (50), Øystein Kruge (49), Sunniva Kvitvang (52), Runar Malkenes (28-31, 34-38 og 41-42), Kyrre Nilsen (28-38 og 40-54), Merethe Riddervold (31-38, 42-44, 46-48 og 50), Knut Sandal (40), Ola Stavem (33), Yngve Slyngstad (31-39 og 42-44), Kirsten Steinberg (45-47 og 49), Ingunn Valvatne (29-30, 32-34 og 42-51), John Tore Vatnar (35-38) Birger Vikøren (28-34 og 40-45), Line Vogt (29-30), Kjetil Watne (40), Morten Øfsti (45)

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Sak 28/2020 Godkjenning av protokollen fra hovedstyrets møte 29. januar 2020

Saksdokument:
Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 29. januar 2020.

Sak 29/2020 Budsjettstatus 2019 for Norges Bank

Saksdokument:
Notat 30. januar 2020 fra Norges Bank Administrasjon (NBA)

I henhold til representantskapets budsjettreglement for Norges Bank skal hovedstyret
rapportere status for samlet ressursbruk for hele Norges Bank minimum per 30. juni
og ved utløpet av hvert budsjettår. Rapporteringen skal blant annet omfatte status målt mot vedtatt budsjett for bankens samlede driftsinntekter, driftsutgifter og investeringer, samt vesentlige omdisponeringer og avvik.

Ørjan Agdesteen redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret tok budsjettstatus 2019 for Norges Bank til etterretning. Rapporten oversendes representantskapet.

Sak 30/2020 Norges Banks årsberetning og regnskap 2019

Saksdokument:
Notat 31. januar 2020 fra Norges Bank Administrasjon (NBA)
Notat 4. februar 2020 fra Revisjonsutvalget (RU)

Runar Malkenes og Ørjan Agdesteen presenterte hovedelementene i årsberetningen
og årsregnskapet.

Henrik Woxholt og Roger Furholm oppsummerte Deloittes 2019-revisjon av Norges Bank. De bekreftet at Deloitte avgir ordinær revisjonsberetning uten anmerkninger og at årsregnskapet etter Deloittes mening er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av Norges Banks finansielle stilling per 31. desember 2019 og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med forskrift om årsregnskap m.m. for Norges Bank.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Revisjonsutvalget konkluderte med at gjennomgang og diskusjoner har gitt svar på vesentlige spørsmål knyttet til Norges Banks håndtering av årsregnskapet for 2019, og merket seg:

- Det er enighet mellom administrasjonen og revisor om vurderingsposter.
- Det foreligger ikke ukorrigerte feil i regnskapet.
- Internkontrollen knyttet til finansiell rapportering er testet og vurderes å være tilfredsstillende.
- Revisjonen er gjennomført i henholdt til plan.
- Det er ikke identifisert vesentlige problemstillinger fra ekstern revisor.

Revisjonsutvalget anbefalte på bakgrunn av dette og revisors uttalelse om revisjonen
av årsregnskapet, at hovedstyret følger administrasjonens tilråding.

Hovedstyret vedtok årsberetningen for 2019.

Hovedstyret godkjente Norges Banks årsregnskap for 2019 og oversender det til representantskapet for fastsettelse. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer frem til oversendelse til representantskapet.

Årsrapporten offentliggjøres 27. februar 2020.

Sak 31/2020 NBIM – Opptjening og utbetaling av prestasjonslønn for 2019

Saksdokument:
Notat 31. januar 2020 fra NBIM
Notat 4. februar 2020 fra Godtgjørelsesutvalget (GU)

Trond Grande redegjorde for saksfremlegget.

Arne Hyttnes redegjorde for drøftingen i godtgjørelsesutvalget. Utvalget anbefalte hovedstyret å beslutte i samsvar med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok redegjørelsen om opptjening og utbetaling av prestasjonslønn for 2019 til etterretning.

Hovedstyret sluttet seg til at godtgjørelsesutvalget i samarbeid med administrasjonen, gjennomgår rammeverket for prestasjonslønnsordningen, med sikte på eventuell ytterligere samordning med prinsippene for bonusordningen i sentralbankvirksomheten. Eventuelle forslag til justeringer legges frem for hovedstyret i løpet av første halvår.

Sak 32/2020 Årsrapport om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) i 2019 

a) Hovedstyrets vurdering av resultatene i SPU for 2019

Saksdokument:
Notat 31. januar 2020 fra Stab

Pål Haugerud redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok hovedstyrets vurdering av resultatene. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille omtalen basert på merknadene i møtet. Vurderingene innarbeides i årsrapporten om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland for 2019.

b) Årsrapport om forvaltningen av SPU i 2019 

Saksdokument:
Notat 30. januar 2020 fra NBIM
Notat 4. februar 2020 fra Revisjonsutvalget (RU)

Yngve Slyngstad redegjorde for hovedelementer i årsrapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge tilrådingen fra administrasjonen.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og godkjente årsrapporten om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2019. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille årsrapporten basert på det foreliggende utkastet og hovedstyrets merknader.
Rapporten sendes Finansdepartementet og offentliggjøres 27. februar 2020.

Sak 33/2020 Statens pensjonsfond utland – Investeringer i infrastruktur for fornybar energi

Saksdokument:
Notat 30. januar 2020 fra NBIM

I møtet 20. november 2019 vedtok hovedstyret rammer for SPUs unoterte investeringer i infrastruktur for fornybar energi. Hovedstyret ba samtidig administrasjonen komme tilbake med en nærmere drøfting av behovet for direkteinvesteringer i prosjekter i utviklingsfasen, samt en orientering om ulike typer fond som kan benyttes for investeringer i fornybar energi, og forslag til eventuelle utfyllende rammer for slike investeringer.

Yngve Slyngstad og Ola Stavem redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til forslaget til rammer for direkteinvesteringer i prosjekter i utviklingsfasen og for investeringer gjennom fondskonstruksjoner. Rammene legges frem for Finansdepartementet i samsvar med departementets mandat for forvaltningen av SPU § 2-5 tiende ledd. Hovedstyret legger opp til formell fastsettelse av rammene i møtet 24. mars.

Sak 34/2020 Statens pensjonsfond utland – Revidert mandat for forvaltningen av fondet

Saksdokument:
Notat 30. januar 2020 fra NBIM

Yngve Slyngstad redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling. Hovedstyret tok redegjørelsen om nytt mandat til etterretning og sluttet seg til tidsplanen for gjennomføringen av nødvendige tiltak som følge av endrede bestemmelser i Finansdepartementets mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

Sak 35/2020 Tilrådning fra Etikkrådet (1)

Saksdokument:
Notat 30. januar 2020 fra Eierskapsutvalget (EU)

Norges Bank har mottatt en tilråding fra Etikkrådet, datert 7. november 2019, om utelukkelse av selskapet [Sladdet tekst]. Tilrådningen er begrunnet med uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til utslipp av klimagasser, jf. det atferdsbaserte kriteriet i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 første ledd bokstav d).

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra utvalget:
- [Sladdet tekst] utelukkes fra Statens pensjonsfond utlands portefølje.
- Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
- Utelukkelsen trer i kraft 1. mai 2020. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å gi unntak fra tidsfristen i situasjoner med likviditetsutfordringer eller i andre særskilte situasjoner. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen.

Sak 36/2020 Tilrådning fra Etikkrådet (2)

Saksdokument:
Notat 30. januar 2020 fra Eierskapsutvalget (EU)

Norges Bank har mottatt en tilråding fra Etikkrådet, datert 7. november 2019, om utelukkelse av selskapet [Sladdet tekst]. Tilrådningen er begrunnet med uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til utslipp av klimagasser, jf. det atferdsbaserte kriteriet i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 første ledd bokstav d).

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra utvalget:
- [Sladdet tekst] utelukkes fra Statens pensjonsfond utlands portefølje.
- Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
- Utelukkelsen trer i kraft 1. mai 2020. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å gi unntak fra tidsfristen i situasjoner med likviditetsutfordringer eller i andre særskilte situasjoner. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen.

Sak 37/2020 Tilrådning fra Etikkrådet (3)

Saksdokument:
Notat 30. januar 2020 fra Eierskapsutvalget (EU)

Norges Bank har mottatt en tilråding fra Etikkrådet, datert 7. november 2019, om utelukkelse av selskapet [Sladdet tekst]. Tilrådningen er begrunnet med uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til utslipp av klimagasser, jf. det atferdsbaserte kriteriet i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 første ledd bokstav d).

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra utvalget:
- [Sladdet tekst] utelukkes fra Statens pensjonsfond utlands portefølje.
- Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
- Utelukkelsen trer i kraft 1. mai 2020. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å gi unntak fra tidsfristen i situasjoner med likviditetsutfordringer eller i andre særskilte situasjoner. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen.

Sak 38/2020 Tilrådning fra Etikkrådet (4)

Saksdokument: Notat 30. januar 2020 fra Eierskapsutvalget (EU)

Norges Bank har mottatt en tilråding fra Etikkrådet, datert 7. november 2019, om utelukkelse av selskapet [Sladdet tekst]. Tilrådningen er begrunnet med uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til utslipp av klimagasser, jf. det atferdsbaserte kriteriet i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 første ledd bokstav d).

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra utvalget:
- [Sladdet tekst] utelukkes fra Statens pensjonsfond utlands portefølje.
- Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
- Utelukkelsen trer i kraft 1. mai 2020. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å gi unntak fra tidsfristen i situasjoner med likviditetsutfordringer eller i andre særskilte situasjoner. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen.

Sak 39/2020 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 40/2020 Status for realtidsbetalinger i Norge – Forprosjekt for vurdering av infrastruktur i Norges Bank

Saksdokument:
Notat 29. januar 2020 fra Finansiell Stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok saken til orientering.

Sak 41/2020 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 42/2020 Tilsynsgjennomgang – Norges Banks periodiske offentlige rapporter

Saksdokument:
Notat 31. januar 2020 fra Stab

Birger Vikøren redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at vedlagt brev sendes representantskapet. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på hovedstyrets merknader.

Sak 43/2020 Attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap om rammeverk for risikostyring og kontroll knyttet til godkjenning av markeder

Saksdokument:
Notat 30. januar 2020 fra Stab

Pål Haugerud redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at vedlagt brev sendes representantskapet. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på hovedstyrets merknader.

Sak 44/2020 Årlig vurdering av internkontrollen i kapitalforvaltningen 2019

Saksdokument:
Notat 30. januar 2020 fra NBIM
Notat 4. februar 2020 fra Revisjonsutvalget (RU)

Stephen Hirsch redegjorde for hovedelementer i årsrapporten om operasjonell risikostyring og internkontroll i NBIM.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer
utvalget var særlig opptatt av, herunder sikkerhetsrisiko og trend i trusselnivå og ambisjonsnivå for IT-sikkerhet. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok rapporten om operasjonell risikostyring og internkontroll i kapitalforvaltningen for 2019 til etterretning. Rapporten sendes
representantskapet til orientering som vedlegg til samlet vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2019 (jf. sak 47/2020).

Sak 45/2020 Operasjonell risikostyring og internkontroll i sentralbankvirksomheten 2019

Saksdokument:
Notat 30. januar 2020 fra GRC
Notat 4. februar 2020 fra Revisjonsutvalget (RU)

Kirsten Steinberg redegjorde for hovedelementer i årsrapporten om operasjonell risikostyring og internkontroll i sentralbankvirksomheten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder modenhet og ambisjonsnivå for IT sikkerhet. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok rapporten om operasjonell risikostyring og internkontroll i sentralbankvirksomheten for 2019 til etterretning. Rapporten sendes representantskapet til orientering som vedlegg til samlet vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2019 (jf. sak 47/2020).

Sak 46/2020 Internrevisjonens årlige rapport til hovedstyret 2019

Saksdokument:
Notat 30. januar 2020 fra Internrevisjonen (IR)
Notat 3. februar 2020 fra Revisjonsutvalget (RU)

Ingunn Valvatne redegjorde for hovedelementer i årsrapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge tilrådingen fra internrevisjonen.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok internrevisjonens årsrapport for 2019 til etterretning. Rapporten sendes representantskapet til orientering som vedlegg til samlet vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2019 (jf. sak 47/2020).

Sak 47/2020 Vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2019

Saksdokument:
Notat 30. januar 2020 fra Stab
Notat 4. februar 2020 fra Revisjonsutvalget (RU)

I henhold til forskrift om risikostyring og internkontroll i Norges Bank, skal hovedstyret påse at risikostyringen og internkontrollen er gjennomført og overvåket, blant annet gjennom behandling av rapporter fra virksomhetsområdene og internrevisjonen.
Hovedstyret skal minst én gang årlig oversende sin vurdering av risikosituasjonen for Norges Banks virksomhet til representantskapet.

Kirsten Steinberg redegjorde for saksfremlegget. Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling om risikostyringen og kvaliteten i den interne kontrollen i sentralbankvirksomheten og kapitalforvaltningen.

Hovedstyrets vurdering er at:
- Internkontrollen i Norges Bank er gjennomført på en tilfredsstillende måte.
- Den operasjonelle risikoeksponeringen i kapitalforvaltningen har gjennom året vært innenfor hovedstyrets definerte risikotoleranse.
- Den operasjonelle risikoeksponeringen i sentralbankvirksomheten har gjennom året vært akseptabel.

Hovedstyrets vurdering oversendes representantskapet. Internkontrollrapporter for 2019 for henholdsvis kapitalforvaltningen og sentralbankvirksomheten, samt internrevisjonens årlige rapport til hovedstyret, oversendes representantskapet som vedlegg til hovedstyrets vurdering.

Sak 48/2020 Oppsummering virksomhetsovergripende revisjonsrapport

Saksdokument:
Notat 30. januar 2020 fra Internrevisjonen (IR)
Notat 27. januar 2020 fra Revisjonsutvalget (RU)

Ingunn Valvatne redegjorde for hovedelementene i revisjonsrapporten 1902 SBV Etisk regelverk – antikorrupsjon.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge internrevisjonens tilråding.

Hovedstyret tok internrevisjonens oppsummering av revisjonsrapporten til etterretning.

Sak 49/2020 Oppsummering revisjonsrapporter sentralbankvirksomheten (SBV)

Saksdokument:
Notat 30. januar 2020 fra Internrevisjonen (IR)
Notat 27. januar 2020 fra Revisjonsutvalget (RU)

Ingunn Valvatne redegjorde for hovedelementene i to revisjonsrapporter:
- 1913 SBV Oppgjørstjenester
- 1915 SBV Styring og kontroll med IKT

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge internrevisjonens tilråding.

Hovedstyret tok internrevisjonens oppsummering av revisjonsrapportene til etterretning.

Sak 50/2020 Oppsummering revisjonsrapporter NBIM

Saksdokument:
Notat 30. januar 2020 fra Internrevisjonen (IR)
Notat 27. januar 2020 fra Revisjonsutvalget (RU)

Ingunn Valvatne redegjorde for hovedelementene i tre revisjonsrapporter:
- 1905 NBIM Allocation Process
- 1908 NBIM IT Governance
- 1910 NBIM Styring og kontroll med unotert eiendomsportefølje

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge internrevisjonens tilråding.

Hovedstyret tok internrevisjonens oppsummering av revisjonsrapportene til etterretning.

Sak 51/2020 Oppdatering av hovedstyrets prinsipper for bonusordningen i sentralbankvirksomheten og sentralbanksjefens utfyllende retningslinjer

Saksdokument:
Notat 22. januar 2020 fra Markeder og IKT (MI)
Notat 4. februar 2020 fra Godtgjørelsesutvalget (GU)

Arne Hyttnes redegjorde for drøftingen av saken i godtgjørelsesutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens
tilråding.

Hovedstyret vedtok forslaget til oppdaterte prinsipper for bonusordningen i sentralbankvirksomheten.

Hovedstyret sluttet seg til at godtgjørelsesutvalget i samarbeid med administrasjonen, gjennomgår rammeverket for bonusordningen, med sikte på eventuell ytterligere samordning med prinsippene for prestasjonslønnsordningen i NBIM. Eventuelle forslag til justeringer legges frem for hovedstyret i løpet av første halvår.

Sak 52/2020 Arbeidsmiljøutvalget i Norges Bank – Årsrapport 2019

Saksdokument:
Notat 30. januar 2020 fra Norges Bank Administrasjon (NBA)

Sentralbanksjefen innledet om årsrapporten.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok årsrapport 2019 fra Arbeidsmiljø¬¬utvalget i Norges Bank til etterretning.

Sak 53/2020 Norges Banks pensjonskasse – Oppnevning av nye styremedlemmer

Saksdokument:
Notat 30. januar 2020 fra Norges Bank Administrasjon (NBA)

Hovedstyret sluttet seg til oppnevningen av følgende styremedlemmer og varamedlem:
- Jan Thomsen med fungeringstid fra 1. april 2020 til 31. mars 2023
- Mariann S. Bendriss med fungeringstid fra 1. april 2020 til 31. mars 2023
- Lise Lindbäck (varamedlem) med fungeringstid fra 1. april 2020 til 31. mars 2023.

Sak 54/2020 Eventuelt

Egil Matsen orienterte på vegne av ansettelsesutvalget om status for prosessen med rekruttering av ny daglig leder for NBIM. Utvalget tilrådde overfor hovedstyret at søknadsfristen forlenges med to uker.

Hovedstyret sluttet seg til at søknadsfristen forlenges til 21. februar 2020.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:
- Protokoll fra møtet i eierskapsutvalget 18. november 2019
- Protokoll fra møtet i risiko- og investeringsutvalget 9. desember 2019

Publisert 8. mai 2020 11:00