Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 0,50 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Det er fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk. Rentene ute er lave. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten holder seg under 2,5 prosent de neste årene.

Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er på vei opp, og den synes noe høyere enn tidligere lagt til grunn. Prisveksten har som ventet avtatt. Lønnsveksten vil trolig holde seg moderat, og utsiktene for prisveksten de nærmeste årene er lite endret. Inflasjonsforventningene synes godt forankret, og økningen i kapasitetsutnyttingen tilsier at prisveksten etter hvert vil ta seg opp. Endringene i utsiktene og risikobildet tilsier en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport. Usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Prognosen for styringsrenten i Pengepolitisk rapport 3/17 ligger på 0,5 prosent det neste året før den øker gradvis. Prognosen er lite endret fra forrige rapport, men er litt høyere mot slutten av prognoseperioden.

Bakgrunnsmateriale og figurer

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 21. september 2017 10:00

40:02

Pressekonferanse 21. september 2017

0:49

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen.

Publisert 21. september 2017 10:00