Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks årsregnskap for 2014

Norges Bank hadde et overskudd på 89,6 milliarder kroner i 2014 mot et overskudd på 53,5 milliarder kroner i 2013.

Netto inntekt fra finansielle instrumenter i de internasjonale verdipapirmarkedene knyttet til valutareservene til banken har gitt en gevinst på 89,7 milliarder kroner i 2014, mot 53,2 milliarder i 2013. Svekkelsen av den norske kronen mot de fleste hovedvalutaene i valutareservene har – omregnet til norske kroner – ført til en valutagevinst på 57,4 milliarder kroner i 2014. I 2013 ga valutaeffekter en valutagevinst på 25,0 milliarder kroner for valutareservene. Gevinster og tap som skyldes endringer i kronekurs, har ikke betydning for valutareservenes internasjonale kjøpekraft. Ved utgangen av 2014 utgjorde valutareservene 448,6 milliarder kroner. Dette er 120,3 milliarder kroner mer enn ved utgangen av 2013.

Totalresultatet på 89,2 milliarder kroner var med på å øke egenkapitalen til 215,9 milliarder kroner. I tråd med gjeldende retningslinjer for avsetning og disponering av resultatet til Norges Bank, vil totalresultatet bli overført med 57,9 milliarder kroner til kursreguleringsfondet og 31,3 milliarder kroner til overføringsfondet. Dette tilsier en overføring på 10,4 milliarder kroner til statskassen med utgangspunkt i verdier per desember 2014. I regnskapet er overføringen til statskassen omklassifisert fra egenkapital til annen gjeld. Egenkapital etter overføring til statskassen er 205,5 milliarder kroner.

Valutareservene er Norges Banks dominerende eiendel, når en ser bort fra Statens pensjonsfond utland som ikke har innvirkning på Norges Banks resultat. Banken har en rentefri gjeld i form av sedler og mynt i omløp. I tillegg har Norges Bank innenlandske innskudd fra staten og banker. Denne sammensetningen av balansen vil normalt gi en positiv avkastning over tid. Eiendelene til banken er i hovedsak plassert i valuta, mens gjelden primært er i norske kroner. Inntektene til Norges Bank består i hovedsak av netto inntekt fra finansielle instrumenter knyttet til valutareservene. Gevinst og tap består av valutakursendringer, aksjekursendringer og renteendringer som påvirker obligasjonskursene. Resultatet for Norges Bank er avhengig av utviklingen i disse parameterne og det kan gi store svingninger i resultatet.

Regnskapet til Norges Bank omfatter regnskapsrapportering for Statens pensjonsfond utland. Denne blir presentert i egen pressemelding i forbindelse med offentliggjøring av Statens pensjonsfond utlands årsrapport for 2014.

Noregs Bank Årsmelding og rekneskap 2014

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. mars 2015 10:00