Norges Bank

Pressemelding

Noe lavere produksjonsvekst, høyere prisvekst

Kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk rapporterte at den samlede produksjonsveksten avtok litt de siste 3 månedene. Husholdningenes etterspørsel var noe svakere enn ventet. Enkelte bransjer meldte at den lange, kalde vinteren hadde dempet aktiviteten noe. Kontaktene venter at veksten skal tilta noe fremover, og er litt mer optimistiske enn de var i januar.

Det var særlig varehandelen og tjenesteyting mot husholdningene som rapporterte om lavere produksjonsvekst i denne runden. Veksten tiltok i eksportindustrien og bygg og anlegg, men mindre enn kontaktene så for seg i januar. Fremover er det særlig bygg og anlegg og varehandelen som venter at produksjonsveksten vil tilta.

Det har vært god vekst i sysselsettingen de siste 3 månedene. Veksten har vært noe sterkere enn ventet, særlig i industrien og i tjenesteytende sektor. De neste 3 månedene ventes noe lavere vekst i sysselsettingen.

Anslaget for lønnsveksten i 2011 er oppjustert med ½ prosentenhet til 4 prosent. Flere sentrale oppgjør har kommet inn høyere enn bedriftene ventet i januar.

Prisveksten har tiltatt, særlig i bedriftsrettede næringer. Både industrien, bygg og anlegg og næringsrettet tjenesteyting rapporterte om sterkere prisvekst enn i forrige runde.

294 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble gjennomført i april og mai.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 8. juni 2011 10:00