Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks årsregnskap for 2009

For 2009 viser Norges Banks årsresultat et underskudd på 7,6 milliarder kroner mot et overskudd i 2008 på 3,3 milliarder kroner. Endringen skyldes i første rekke kurstap på valutabeholdningen som følge av styrkingen av den norske kronen. Det blir ikke gjort overføring til statskassen fra overføringsfondet.

Netto internasjonale reserver er Norges Banks dominerende eiendel, når en ser bort fra Statens pensjonsfond utland (SPU), som ikke har innvirkning på Norges Banks resultat. Norges Bank tar imot innskudd fra staten og banker. Banken har en betydelig egenkapital, samt gjeld i form av sedler og mynt i omløp. Blant eiendelene har banken i hovedsak plasseringer som gir avkastning. Over tid vil banken derfor ha ganske store overskudd. Eiendelene er gjennomgående plassert i valuta og gjelden er i norske kroner. Det innebærer at de bokførte resultatene vil variere med kronen og være svake når kroner som i fjor styrker seg.
 
Renteinntekter og utbytte av plasseringer i utlandet utgjør 7,3 milliarder kroner i 2009, som er 5,3 milliarder kroner lavere enn i 2008. Kursoppgangen i de internasjonale verdipapirmarkedene i 2009 har medført en gevinst på 32,7 milliarder kroner mot et tap året før på 54,3 milliarder kroner.  Styrkingen av den norske kronen har medført et kurstap på i alt 53,1 milliarder kroner i 2009, mot en kursgevinst på 63,5 milliarder kroner i 2008. Kurstap som skyldes styrket kronekurs, har ikke betydning for valutareservenes internasjonale kjøpekraft.

Ved utgangen av 2009 utgjorde de internasjonale reserver, hensyntatt gjenkjøpsavtaler, innlån og kontantsikkerheter, 255,5 milliarder kroner målt etter markedsverdi.  Dette er 11,1 milliarder kroner mer enn ved utgangen av 2008.

Etter resultatdisponering utgjør bankens egenkapital i form av kursreguleringsfond 51,3 milliarder kroner. Det er ikke grunnlag for overføring av midler fra overføringsfondet til statskassen.

Som en del av Norges Banks årsregnskap inngår regnskapsrapporteringen for Statens pensjonsfond utland (SPU). Denne blir presentert i pressemelding i forbindelse med offentliggjøring av årsrapport for SPU 5. mars 2010.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. mars 2010 15:30