Norges Bank

Pressemelding

Historisk svake resultater: Endringer i forvaltningen

Den globale finanskrisen i 2008 ga store utfordringer i alle deler av forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland. Fjorårets resultat er det svakeste i fondets historie, og har ledet til en rekke endringer i den operative forvaltningen. Den langsiktige strategien ligger fast.

Avkastningen på Statens pensjonsfond - Utland var -23,3 prosent, tilsvarende -633 milliarder kroner, målt i internasjonal valuta.

- Vi tar lærdom av de svake resultatene og har foretatt viktige endringer i gjennomføringen av investeringsstrategien. I tillegg har vi styrket kapasiteten gjennom 2008 for å håndtere risiko, sier Yngve Slyngstad, direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM).

Markedsverdien av Statens pensjonsfond – Utland var 2 275 milliarder kroner ved utgangen av 2008, opp fra 2 019 milliarder ett år tilbake. Tilførselen til fondet gjennom fjoråret var rekordhøye 384 milliarder kroner, og er i sin helhet blitt benyttet til aksjekjøp i de internasjonale markedene.

De store kjøpene bidro til at fondets gjennomsnittlige eierandel i de internasjonale aksjemarkedene økte til 0,77 prosent ved utgangen av året, mens eierandelen for Europa økte til 1,33 prosent. Hele 40 prosent av aksjebeholdningen ved årsskiftet ble kjøpt i løpet av fjoråret. Fondets aksjeandel var ved utgangen av 2008 på 49,6 prosent.

Avkastningen på fondet var 3,4 prosentpoeng svakere enn referanseporteføljen fastsatt av Finansdepartementet. Fondet har hatt en årlig realavkastning på 1,0 prosent siden oppstart i 1998. Tidligere års meravkastning mot referanseporteføljen har i 2008 blitt snudd til en akkumulert mindreavkastning på 0,04 prosentpoeng. Den relative avkastningen for renteforvaltningen var -6,6 prosentpoeng i 2008.

- Vi har redusert den absolutte størrelsen på posisjonene, særlig på rentesiden, i den grad det har vært mulig. I tillegg har vi endret mandatstrukturen betydelig, særlig på den eksterne renteforvaltningen, sier Slyngstad.

Fondet har store obligasjonsbeholdninger som er vanskelig å omsette i dagens marked. De realiserte tapene på renteporteføljen er små, og porteføljen har en høy løpende avkastning.

- Fondet har en investeringshorisont som er vesentlig lenger enn de aller fleste markedsaktører. Det viktige spørsmål er derfor hvor gode dagens investeringer viser seg å være på lang sikt, fremholder Slyngstad.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 11. mars 2009 10:00