Norges Bank

Pressemelding

Tiltak for å dempe utslagene av finansuroen i pengemarkedet

Finansuroen internasjonalt har ført til at de kortsiktige rentene i pengemarkedene har svingt mye. Markedsrentene har til tider vært vesentlig høyere enn styringsrentene. Det har vært store utslag i rentene også i det norske pengemarkedet, og særlig den siste uken.

– Norges Bank har satt i verk særskilte tiltak for å dempe utslagene av den internasjonale uroen i det norske pengemarkedet, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

For å jevne ut svingninger i markedsrentene legger banken normalt ut lån med kort løpetid (såkalte F-lån). Norges Bank har i tillegg satt i verk følgende tiltak:

  • Bankene vil bli tilbudt F-lån med tre måneders løpetid ved auksjoner. Lånene vil bli tilført med virkning fra 1., 15. og 30. oktober. Disse lånene går over årsskiftet.
  • Ekstra likviditet tilføres gjennom F-lån når det er behov for det.
  • Det er tilført 5 milliarder amerikanske dollar gjennom valutabytteavtaler. Avtalene har én ukes varighet. Den første avtalen løp fra 18. til 25. september, og det ble i går inngått en ny avtale som løper fra 25. september til 2. oktober.
  • Det er opprettet en kredittlinje hos den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve), som gir Norges Bank mulighet til å låne inntil 5 milliarder dollar mot sikkerhet i norske kroner. Tilsvarende avtaler er nå inngått mellom Federal Reserve og sentralbankene i Australia, Danmark og Sverige, og tidligere mellom Federal Reserve og den europeiske sentralbanken og sentralbankene i Japan, Storbritannia, Sveits og Canada. Avtalene gir disse sentralbankene tilgang på til sammen 277 milliarder dollar.

Norges Banks likviditetsstyring har til hensikt å gi hovedstyrets rentevedtak et bredt gjennomslag i de kortsiktige pengemarkedsrentene. Norges Bank styrer likviditeten i banksystemet gjennom sine markedsoperasjoner. – Tiltakene Norges Bank har satt inn, har bidratt til å dempe utslagene og til mer ordnede forhold i det norske pengemarkedet. Banken vil overvåke utviklingen nøye og vurdere behovet for ytterligere tiltak, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. september 2008 14:00