Norges Bank

Pressemelding

Penger og Kreditt nummer 4/2007

Norges Banks kvartalsskrift Penger og Kreditt nummer 4/2007 er nå tilgjengelig på våre web-sider og blir sendt ut i posten i løpet av kommende uke. Artiklene i dette nummeret er:

Hvorfor vi gjør det …   Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond – Utland
Henrik Syse
Hvorfor er etikken viktig dersom siktemålet for oljefondet egentlig er av finansiell art? Avtroppende leder for eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management (NBIM) skriver om møtet mellom etikk og finans i Statens pensjonsfond – Utland. Han drøfter særlig forholdet mellom finansielle og etiske motivasjoner i arbeidet med spørsmål som i sin natur er etiske, men som på samme tid er en del av NBIMs eierskapsagenda på grunn av sin betydning for inntjeningen. Kan de etiske og finansielle motivasjonene gå hånd i hånd?

Uro i kredittmarkedene – boligfinansiering ute og hjemme
Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 11. oktober
Problemer i det amerikanske boliglånsmarkedet utløste en omfattende uro i kreditt- og pengemarkedene sommeren og høsten 2007. I foredraget beskriver sentralbanksjefen drivkreftene bak utviklingen, svakheter som ble avdekket og spredningen til det norske penge- og kredittmarkedet. Han drøfter også lærdommer vi kan trekke av uroen.

Om varederivat og norske initiativ for ein fiskederivatmarknad
Gunnvald Grønvik
Varederivatmarknader kan gi betre tryggleik for framtidige prisar, og det er éin grunn til at det er teke fleire initiativ til å etablere derivatmarknader for fisk i Noreg. I artikkelen blir dei ålmenne vilkåra for etablering av varederivatmarknader forklarte. Det er sjeldan meir enn éin derivatmarknad for ei vare i verda, og konkurransen vil avgjere om ein slik marknad i Noreg kan vinne fram. Norsk (og europeisk) lovgiving for varederivat syter for ordna marknader og verkar óg til å sikre finansiell tryggleik i varederivatmarknadene.

Sikkerhet for lån i Norges Bank – konsekvenser av endringer i regelverket
Bjørn Bakke, Knut Sandal og Ingrid Solberg
Norges Bank krever sikkerhet for alle utlån til bankene. Sikkerhet stilles i form av verdipapirer. Regelverket for hvilke verdipapirer som godkjennes, er endret de siste par årene. Formålet har vært å redusere Norges Banks risiko, samtidig som bankene beholder tilstrekkelig stor låneadgang til at betalingsoppgjørene og pengepolitikken kan gjennomføres effektivt. Artikkelen gjør rede for de endringene som er gjennomført. Analysen av virkningene viser at risikoen for Norges Bank er redusert, og at det fortsatt er tilstrekkelig stor låneadgang.

Hvordan påvirkes norske markedsrenter av økonomiske nyheter?
Knut Eeg
Renter og andre finansielle priser er basert på forventninger om den økonomiske utviklingen. Når det kommer ny informasjon, vil finansielle priser endres. I denne artikkelen undersøker vi hvordan nyheter i form av makroøkonomiske nøkkeltall, impulser fra utlandet, Norges Banks rentebeslutninger og kommunikasjon av pengepolitikken påvirker norske renter.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 6. desember 2007 15:00