Norges Bank

Pressemelding

Penger og Kreditt nummer 1/2007

Norges Banks kvartalsskrift Penger og Kreditt nummer 1/2007 er nå tilgjengelig på våre web-sider og blir sendt ut i posten i løpet av kommende uke. Artiklene i dette nummeret er:

Økonomiske perspektiver

Sentralbanksjef Svein Gjedrems foredrag ved Norges Banks årsmøte 15. februar
I foredraget drøfter sentralbanksjefen hvordan Norge har nytt godt av endringene i arbeidsdelingen mellom land og regioner. Det er lagt særlig vekt på hvordan disse endringene påvirker gjennomføringen av pengepolitikken. I tillegg drøftes utviklingen i boligmarkedet og moderniseringen av det økonomiske systemet.

Faktorer bak bankenes problemlån

Tor Oddvar Berge og Katrine Godding Boye
Utviklingen i bankenes problemlån knyttet til husholdninger og foretak analyseres med utgangspunkt i empiriske modeller. Problemlån omfatter misligholdte lån og andre særlig tapsutsatte lån. Problemlån som andel av samlede utlån har sunket kraftig siden begynnelsen av 1990-tallet, og er i dag på et historisk lavt nivå. Analysen viser at den relative nedgangen i problemlån de senere år i særlig grad kan tilskrives utviklingen i realrente og arbeidsledighet. Bankenes problemlån er også fremskrevet med utgangspunkt i to makroøkonomiske scenarioer: en referansebane og et stresscenario som illustrerer en forverret makroøkonomisk situasjon.

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2006

Einar W. Nordbø
Anslag for den økonomiske utviklingen fremover er et viktig grunnlag for pengepolitikken, og analyser av avvik mellom den faktiske utviklingen og anslagene er en viktig del av arbeidet med å bedre grunnlaget for anslagene. I denne artikkelen etterprøves Norges Banks anslag for 2006. Veksten i fastlandsøkonomien i 2006 ble klart høyere enn anslått, og produksjonsgapet ble trolig også mer positivt enn anslått. Samtidig ble konsumprisveksten justert for avgifter og energivarer lavere enn ventet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. mars 2007 12:30