Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank øker renten med 0,25 prosentenheter til 3,50 prosent

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å sette opp styringsrenten (foliorenten) med 0,25 prosentenheter til 3,50 prosent med virkning fra 14. desember 2006.

Ny informasjon siden begynnelsen av november er i hovedsak i samsvar med anslagene i Inflasjonsrapport 3/06. Sysselsettingen stiger raskt, og arbeidsledigheten har falt markert. Stadig flere virksomheter opplever mangel på arbeidskraft. Lønnsveksten ser ut til å tilta. Den underliggende prisveksten har vært noe høyere enn ventet de siste tre månedene og anslås nå å ligge i intervallet 1 - 1¾ prosent. Kronekursen er noe sterkere enn lagt til grunn.

Pengepolitikken virker med et tidsetterslep. Renten har i flere år ligget vesentlig lavere enn hva vi anser som et nøytralt nivå. Renten kan gradvis settes opp mot et mer normalt nivå, men neppe ved hvert rentemøte. Renten vil dermed fortsatt økes i små og ikke hyppige skritt.

Den pengepolitiske strategien i Inflasjonsrapport 3/06 er at foliorenten bør ligge i intervallet 3¼ - 4¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 15. mars 2007, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått. Strategien fra inflasjonsrapporten og ny informasjon taler samlet for at renten økes ved dette møtet.

Utsiktene fremover og risikofaktorer

Analysene i inflasjonsrapporten tilsier at renten gradvis kan settes opp mot et mer normalt nivå, men neppe ved hvert rentemøte. I rapporten ventes det at veksten i verdensøkonomien vil holde seg oppe selv med lavere vekst i USA. I Norge ventes kapasitetsutnyttingen fortsatt å øke. Fortsatt moderat stigning i lønnskostnadene inneværende år, sterk konkurranse i produktmarkedene, høy produktivitetsvekst og en økning i importandelen fra lavprisland vil trolig bidra til at konsumprisveksten vil holde seg lav ut året og inn i neste år. Høy kapasitetsutnytting, tiltakende lønnsvekst og noe avdempet produktivitetsvekst ventes å føre til at inflasjonen i Norge tiltar, særlig fra andre halvår 2007 og inn i 2008.

I inflasjonsrapporten ble det pekt på at sterkere handelsvridninger, økt konkurranse, svakere vekst ute eller en sterkere krone på den ene siden kan gi lav prisvekst. Den lave realrenten vi har hatt, eller en svekkelse av kronekursen, kan på den andre siden medføre at veksten i produksjon og inflasjon tiltar og blir høyere enn anslått.

Den økonomiske utviklingen

Av ny informasjon siden forrige rentemøte 1. november legger hovedstyret vekt på følgende:

 • Utviklingen i verdensøkonomien har i store trekk vært som ventet i inflasjonsrapporten. Det er utsikter til at den økonomiske veksten i USA dempes, men veksten holder seg oppe i Europa og Asia. Aksjekursene ute har samlet sett endret seg lite, etter kraftig økning tidligere i høst.
 • Spotprisen på olje (Brent Blend) har steget til i underkant av 65 dollar per fat, men er likevel lavere enn i sommer. Prisene på olje for levering ved utgangen av 2008 er om lag uendret på i underkant av 68 dollar per fat. Andre råvarepriser har økt noe.
 • Fallet i energiprisene i høst har ført til at konsumprisveksten har avtatt i mange land. Utviklingen i kjerneinflasjonen har vært mer stabil og er i de fleste land fortsatt moderat. I USA avtok kjerneinflasjonen i oktober, etter en lengre periode med tiltakende veksttakt.
 • Siden forrige rentemøte er styringsrenten satt opp med 0,25 prosentenheter i euroområdet, Storbritannia og Australia. Renteforventningene på 12 måneders sikt er lite endret i euroområdet, USA og Storbritannia. I Sverige er det forventninger om litt raskere renteoppgang. Det nærmeste året venter markedsaktørene en oppgang i styringsrenten i euroområdet, Sverige, Sveits og Japan. I den samme perioden ventes det at sentralbankene i USA og Canada setter ned renten. Internasjonale renter på obligasjoner med lang løpetid er lave og lite endret.
 • I Norge venter markedsaktørene en noe raskere økning i pengemarkedsrentene enn de gjorde før inflasjonsrapporten ble lagt fram. Prisene i finansmarkedene tyder på forventninger om at styringsrenten i Norge vil øke med mellom 1,25 og 1,50 prosentenheter de neste tolv månedene.
 • Den importveide kursen på norske kroner (I-44) er vel 3 prosent sterkere enn før forrige rentemøte og om lag 2¼ prosent sterkere enn lagt til grunn i inflasjonsrapporten for inngangen til 2007.
 • Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) var 2,6 prosent i november. Fallet i strømprisene den siste tiden vil trolig føre til at KPI øker noe mindre utover vinteren enn anslått i inflasjonsrapporten. Ulike mål på underliggende inflasjon har tatt seg noe opp de siste tre månedene. I november var tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen justert for avgifter og uten energivarer (KPI-JAE) på 0,8 prosent, og 1,0 prosent dersom det også justeres for lavere maksimalpris i barnehagene. Prisoppgangen målt ved et trimmet gjennomsnitt av delindeksene i konsumprisindeksen var 1,7 prosent i november. Målt ved den vektede medianen var prisveksten 2,3 prosent.
 • TNS Gallups forventningsundersøkelse for 4. kvartal 2006 tyder på stabile prisforventninger. Økonomer i finansnæringen og akademia venter en prisvekst nær inflasjonsmålet 2 og 5 år fram i tid.
 • Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) lønnsindeks tok veksten i utbetalt lønn seg opp i tredje kvartal, særlig innen varehandel og samferdsel. Høye bonusutbetalinger trekker opp lønnsveksten i finansnæringen. TNS Gallups undersøkelse tyder på at forventningene til lønnsveksten i 2006 og 2007 har økt noe.
 • SSB anslår at BNP for Fastlands-Norge økte med 0,9 prosent i tredje kvartal og med 4,6 prosent de tre første kvartalene i år sammenliknet med samme periode i fjor. BNP-veksten for Fastlands-Norge i 2005 er oppjustert fra 3,7 prosent til 4,1 prosent.
 • Både SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) og foreløpige tall i nasjonalregnskapet viser sterk vekst i sysselsettingen i tredje kvartal. Ifølge AKU steg også arbeidsstyrken videre. Arbeidsledigheten fortsatte likevel å falle, og den sesongjusterte AKU-ledigheten kom ned i 3,3 prosent. Justert for normale sesongvariasjoner utgjorde de registrerte ledige 2,2 prosent av arbeidsstyrken i november.
 • I industrien holder veksten i samlet produksjon og ordretilgang seg oppe. Ifølge SSBs investeringstellinger i 4. kvartal 2006 er investeringsplanene for i år og neste år noe oppjustert i industri og kraftforsyning og i petroleumssektoren. Samlet bruttogjeld til foretakene i Fastlands-Norge øker videre og var 16,9 prosent høyere i august i år enn i august i fjor. Foretakenes pengemengde vokser fortsatt sterkt. Hovedindeksen på Oslo Børs har økt.
 • Oppgangen i husholdningenes varekonsum fortsatte i oktober, med en tolvmånedersvekst på 5,7 prosent. TNS Gallups trendindikator, som måler husholdningenes vurderinger av og forventninger til egen og landets økonomi, ligger på et høyt nivå. Det er fortsatt høy vekst i husholdningenes gjeld. Tolvmånedersveksten i boligprisene avtok litt til 18,0 prosent i november, ifølge Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk. Igangsettingen av boliger så langt i år er høyere enn i samme periode i fjor, men ordretilgangen for boligbygg falt fra andre til tredje kvartal.
 • Informasjon fra Norges Banks regionale nettverk i november 2006 tyder på at oppgangen i norsk økonomi fortsetter. I industrien er veksten noe sterkere enn ved forrige rapportering i august. Foretakene venter avdempet vekst det neste halve året som følge av mangel på kapasitet. Samtlige næringer melder at det blir stadig vanskeligere å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Lønnsveksten i år anslås av kontaktene i det regionale nettverket noe høyere enn tidligere. Veksten i utsalgsprisene tiltar i industrien og i bygg- og anleggssektoren. I varehandel og tjenesteyting mot husholdningene er prisstigningen lavere og mer stabil.
 • Stortinget har vedtatt rammene for statsbudsjettet for 2007. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 71 milliarder kroner. Det utgjør 4,6 prosent av trend-BNP i fastlandsøkonomien, som er en økning på 0,3 prosentenheter fra inneværende år. Den underliggende nominelle veksten i utgiftene målt i verdi neste år er anslått til 6,7 prosent, mot 5,2 prosent i år.

 Figurer 13. desember 2006 (1039 kB)
(Hvis du lagrer filen og henter den inn i PowerPoint kan du ved å dobbeltklikke på figurene få frem tallene bak figurene.)

Figurer 13. desember 2006 (153 kB)

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. desember 2006 14:00