Norges Bank

Pressemelding

Penger og Kreditt nummer 4/2006

Norges Banks kvartalsskrift Penger og Kreditt nummer 4/2006 er nå tilgjengelig på våre web-sider og blir sendt ut i posten i løpet av kommende uke. Artiklene i dette nummeret er:

Den nøytrale realrenten
Tom Bernhardsen og Karsten Gerdrup
Begrepet «nøytral realrente» assosieres gjerne med det nivået på realrenten som innebærer at pengepolitikken verken er ekspansiv eller kontraktiv. I artikkelen ser forfatterne nærmere på hvordan den nøytrale realrenten i en liten åpen økonomi påvirkes av globale forhold. Den nøytrale realrenten er uobserverbar, og beregninger av den er usikre. Den har trolig falt siden 1980-tallet, blant annet som følge av lavere inflasjonsrisikopremier. En samlet vurdering kan tilsi at den normalt vil ligge i et område rundt 2½-3½ prosent i Norge. I den siste tiden med lave realrenter internasjonalt kan det ikke utelukkes at den nøytrale realrenten i Norge også kan ligge noe under dette.

Treng vi ein norsk børs?
Gunnvald Grønvik
Effektive verdipapirmarknader gir viktige bidrag til verdiskapinga i samfunnet, og artikkelen kommenterer den særskilde rolla til børsen. Eit aktuelt spørsmål for Noreg er om nasjonal eigarskap av børsen er naudsynt for å oppnå vinstane, og dessutan om internasjonal eigarskap vil føre til nedlegging. Ein eventuell ny eigar må drive verksemda slik at ho er minst like teneleg for norske utferdarar og investorar som før. Marknadsplassen i Noreg vil difor neppe verte lagd ned ved oppkjøp. Fusjonar innan kjeda for verdipapiromsetnad kan gje vinstar om ein endrar på systemet for oppgjer av verdipapirhandelen for investorar som handlar i fleire valutaer.

Boliginvesteringer og boligpriser
Dag Henning Jacobsen, Kristin Solberg-Johansen og Kjersti Haugland
I artikkelen analyseres utviklingen i boliginvesteringene og samspillet mellom etterspørsel og tilbud i boligmarkedet. Analysen indikerer at den markerte økningen i boliginvesteringene siden 2004 har sammenheng med lav rente og høye boligpriser. Det tar tid før det samlede boligtilbudet blir tilpasset økt etterspørsel. Når boligmassen over tid tilpasses denne etterspørselen, vil det isolert sett bidra til lavere priser. Boligprisene kan derfor ha blitt høyere på kort sikt enn hva de vil være på noe lengre sikt. En modellbasert analyse illustrerer imidlertid at boligprisveksten kan lande mykt til tross for tilstramming i pengepolitikken og økt boligtilbud. Det er stor usikkerhet knyttet til slike beregninger.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 7. desember 2006 12:45