Norges Bank

Pressemelding

Penger og Kreditt nummer 2/2006

Norges Banks kvartalsskrift Penger og Kreditt nummer 2/2006 er nå tilgjengelig på våre web-sider og blir sendt ut i posten i løpet av kommende uke. Artiklene i dette nummeret er:

Prognosearbeidet i Norges Bank
Arne Kloster og Kristin Solberg-Johansen
Norges Banks prognoser for den økonomiske utviklingen er en viktig del av grunnlaget for pengepolitikken. Anslagene for de økonomiske størrelsene og for renteutviklingen er gjensidig avhengige av hverandre. I arbeidet med anslagene bruker banken både informasjon om den løpende økonomiske utviklingen, skjønn og ulike økonomiske modeller. Artikkelen beskriver arbeidet med prognosene, hvor vi først vurderer den aktuelle økonomiske situasjonen og utviklingen de nærmeste kvartalene, for deretter å ta stilling til hvordan drivkreftene i økonomien antas å virke på lengre sikt.

Corporate governance - i et nøtteskall
B. Espen Eckbo
Artikkelen gir en kort historisk oversikt over sentrale temaer innen dagens corporate governance-debatt, med fokus spesielt på USA og Europa. Behovet for beskyttelse av minoritetsaksjonærenes interesser fremheves, og det vises til markedskrefter som medvirker til slik beskyttelse. Forfatteren presenterer hovedpunkter og økonomiske resonnementer i governance-debatten og avslutter med anbefalinger for et aktivt pensjonsfond som er opptatt av å beskytte sine finansielle interesser på lang sikt.

Aksjemarkedets mikrostruktur - betyr det noe?
Randi Næs og Johannes Skjeltorp
Mikrostrukturmodeller skiller seg fra tradisjonelle finansmodeller ved å åpne for at lovlig informasjon om underliggende selskapsverdier kan være ulikt fordelt og analysert mellom markedsaktørene. Litteraturen på fagområdet argumenterer for at både informasjonsrisiko - som følge av asymmetrisk informasjon - og forskjeller i likviditet over tid og mellom selskaper har betydning for langsiktige likevektspriser i markedet. Artikkelen gir en innføring i og oversikt over denne litteraturen.

Ordrestrømsanalyse av valutakurser
Dagfinn Rime og Elvira Sojli
Artikkelen forklarer teorien som ligger til grunn for å bruke data fra verdipapirhandel i empiriske anvendelser. Det fokuseres på problemstillinger knyttet til valutamarkedet, men teorien har gyldighet også for andre verdipapirmarkeder. Tilnærmingen blir illustrert ved å bruke data fra den nye valutahandelsstatistikken til Norges Bank. Vi finner at verdipapirhandelsdata kan bidra til å forstå valutakursutviklingen.

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet
Ketil Johan Rakkestad og Sindre Weme
Omsettelige instrumenter for overføring av og handel med kredittrisiko er blitt stadig mer utbredt de senere årene. Denne artikkelen tar spesielt for seg én klasse av slike instrumenter, såkalte Collateralized Debt Obligations. CDO-er er gjeldsinstrumenter med pant i, eller referanse til en portefølje av en eller flere typer verdipapirer eller lån, der risikoen overføres til CDO-investoren. De siste to årene har markedet vokst kraftig både i USA og Europa, men CDO-er er foreløpig svært lite utbredt i Norge.

Finansielle størrelser og utviklingen i realøkonomien
Karsten R. Gerdrup, Roger Hammersland og Bjørn E. Naug
Artikkelen vurderer om finansielle variable er egnet som ledende indikatorer for produksjonsgapet og BNP-veksten for Fastlands-Norge. Forfatterne finner at boligpriser, aksjekurser, kredittvekst, pengemengdevekst, korte realrenter og differansen mellom lange og korte renter kan fungere som ledende indikatorer. Produksjonsgapet er sterkest korrelert med kredittveksten til bedrifter og den sykliske variasjonen i aksjekursene. Disse variablene inkluderes derfor i en prognosemodell for BNP. Modellen føyer godt og har stabile koeffisienter.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. juni 2006 16:00