Norges Bank

Pressemelding

Penger og Kreditt nummer 4/2005

Norges Banks kvartalsskrift Penger og Kreditt nummer 4/2005 er nå tilgjengelig på våre web-sider og blir sendt ut i posten i løpet av kommende uke. Artiklene i dette nummeret er:

Sikkerhet for lån i Norges Bank - nytt regelverk, av Bjørn Bakke og Håkon Tretvoll.
Norges Bank yter lån til bankene mot pant i verdipapirer. Slike lån blir gitt for å sikre god gjennomføring av betalingsoppgjørene og pengepolitikken. Norges Bank har hittil godtatt et bredt spekter av verdipapirer som pant, og har dermed påtatt seg større risiko enn flere andre sentralbanker. De senere årene har bankenes pantsetting økt mer enn lånebehovene. Dette gav en mulighet til å tilpasse regelverket i retning av det som er vanlig i andre land, uten at det førte til store negative konsekvenser for bankene som låntakere i Norges Bank. I artikkelen gjøres det rede for Norges Banks tidligere regelverk om sikkerhet for lån, bakgrunnen for at regelverket ble endret, det nye regelverket, og konsekvensene endringene i regelverket vil kunne ha for bankene.

Intradag likviditet og oppgjør av store betalinger: En simuleringsbasert analyse, av Asbjørn Enge og Frode Øverli.
Interbanksystemer har stor betydning for økonomien og det finansielle systemet. Ved å foreta simuleringer på reelle data fra Norges Banks oppgjørssystem illustrerer artikkelen avveininger mellom betalingsforsinkelser og likviditetsbruk i interbank oppgjørssystemer. Simuleringene viser blant annet hvordan endringer i tilgjengelig likviditet hos oppgjørsdeltakerne påvirker forsinkelser i betalingsoppgjørene. Virkningen av optimeringsrutiner i oppgjørssystemet simuleres også.

Norges Banks lagerstyring av kontanter, av Knut Are Aastveit og Thomas Kjørstad.
For å kunne ivareta sin seddel- og myntforsyningsplikt, har Norges Bank behov for å holde et lager av kontanter. Hvor stort dette lageret skal være, må vurderes både ut fra en normal situasjon og mer ekstraordinære situasjoner. For å kunne forutsi etterspørselen og redusere usikkerheten rundt lagerbehovet, er det utviklet en modell for etterspørselen etter kontanter. Arbeidet har gitt økt kunnskap om logistikkprosessene og en bedret forståelse av hvilke faktorer som påvirker kontantomløpet. Modellens anslag viser at etterspørselen etter kontanter vil øke de neste kvartalene for så å avta mot slutten av 2006 og videre utover i 2007.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. desember 2005 16:14