Norges Bank

Pressemelding

Penger og Kreditt nummer 1/2005

Norges Banks kvartalsskrift Penger og Kreditt nummer 1/2005 er nå tilgjengelig på våre web-sider og blir sendt ut i posten kommende uke.

Norges Bank legger vekt på at anslagene i inflasjonsrapportene skal være etterprøvbare. I «Etterprøving av Norges Banks anslag for 2004» analyserer Per Espen Lilleås anslagene for konsumprisveksten og kapasitetsutnyttelsen i økonomien i 2004. I 2004 ble konsumprisveksten betydelig lavere enn Norges Bank og andre prognosemakere tidligere anslo. Avviket mellom faktisk og anslått prisvekst kan i hovedsak forklares av økt konkurranse i flere næringer i Norge, lave prisimpulser fra internasjonal økonomi og at lønnsveksten avtok raskere enn anslått. Gjennomslaget fra valutakursen kom også senere enn ventet. Vurderingene av kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi i 2004 har endret seg forholdsvis lite gjennom 2003 og 2004. Norges Bank har gjennom det siste året anslått at norsk økonomi nærmet seg normal kapasitetsutnyttelse mot slutten av 2004.

At selskapers kontantstrømmer er svært følsomme for valutakurssvingninger, er et kjent problem. Det er også velkjent at valutamarkedene tilbyr mange derivatkontrakter som lar bedrifter beskytte seg mot slike svingninger. Det en vet mindre om, er i hvor stor grad norske selskap faktisk bruker derivatmarkedene for sikring. I «Valutasikring i norske selskaper» går Øystein Børsum og Bernt Arne Ødegaard gjennom resultatene fra en spørreundersøkelse av norske selskapers valutasikring. Undersøkelsen viser at norske selskaper er på linje med tilsvarende selskaper i andre land i sin valutasikring. De fleste selskaper bruker en eller annen form for valutasikring. Vanligvis sikres ikke hele eksponeringen. Bruken av valutaderivater er rettet inn mot sikring av kortsiktige transaksjoner. I liten grad sikres langsiktig, eller strategisk, eksponering.

I forbindelse med en internasjonal undersøkelse i regi av Bank for International Settlements (BIS) målte Norges Bank aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2004. Resultatene presenteres i «Undersøkelse av valuta- og derivatmarkedene i 2004: Sterk vekst i det norske rentederivatmarkedet» av Sigbjørn Wettre og Anders Bohlin Borgersen. Omsetningen av rentederivater økte sterkt, mens valutaomsetningen økte moderat i Norge sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i april 2001. I valutamarkedet økte kroneandelen fra 32 prosent i 2001 til 37 prosent i 2004. Kronen befestet sin posisjon som den dominerende valutaen i rentederivater, og var involvert i 96 prosent av omsetningen i 2004 mot 89 prosent i 2001. Norge skiller seg her fra både Sverige og Danmark, hvor en større del av handelen i rentederivater er basert på utenlandske valutaer. I den globale undersøkelsen var det sterk økning både i valutahandel og i rentederivatmarkedet.

I dette nummer av Penger og Kreditt gjengis også sentralbanksjef Svein Gjedrems foredrag ved Norges Banks årsmøte 17. februar, med tittelen «Økonomiske perspektiver». I foredraget diskuterer sentralbanksjefen hvordan pengepolitikken har virket de siste to årene. I tillegg diskuteres blant annet oppgavedelingen i den økonomiske politikken.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 17. mars 2005 12:00