Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank Watch med ny rapport

- Årets rapport føyer seg inn i rekken av nyttige rapporter fra Norges Bank Watch. Vi vil vurdere rådene nøye, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem

- Vi vil som tidligere vurdere nøye de rådene som rapporten gir på de områdene som berører utøvelsen av pengepolitikken i Norges Bank, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i en kommentar til rapporten fra Norges Bank Watch.

- En viktig problemstilling for pengepolitikken som Norges Bank Watch ikke har gått eksplisitt inn i, er bakgrunnen for utviklingen i norsk økonomi de senere årene. Norges Banks vurdering har vært at norsk økonomi i 2003 fikk en myk landing etter flere år med høy kostnadsvekst og tilbakeslag i internasjonal økonomi. Samtidig ble inflasjonen for lav. Våre analyser viser at den uvanlig lave inflasjonen har sammenheng med særlig tre forhold: For det første har økt konkurranse i vare- og tjenestemarkedene trolig bidratt til at produktiviteten i norsk økonomi har økt. For det andre bidro sterke prisfall på enkelte importerte varer, målt i utenlandsk valuta, til den lave prisveksten. Et tredje forhold er ettervirkninger av styrkingen av kronekursen gjennom 2002 på konsumprisene. Kronestyrkingen hadde blant annet sammenheng med uventet svak utvikling i internasjonal økonomi som førte til lavere rente ute og økt rentedifferanse mellom Norge og utlandet. Rentedifferansen fikk uventet sterk virkning på kronen som følge av andre internasjonale forhold.

Disse analysene ble lagt fram i Norges Banks årsberetning i mars. Rapporten fra Norges Bank Watch gir ikke sterke holdepunkter for å avvike fra våre tidligere vurderinger, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

- For øvrig har vi en merknad til et punkt i rapportens innledning. Norges Bank Watch beklager at de ikke fikk separate møter med hovedstyrets eksterne medlemmer under arbeidet med rapporten. Dette spørsmålet ble vurdert av hovedstyrets medlemmer. Vi kom til at vi skulle følge vanlig praksis i Norges Bank. Vår praksis er at hovedstyret opptrer samlet med styrets ledelse som talspersoner. Hovedstyret vil som varslet tidligere vurdere sin arbeidsform, og også på dette området adressere de råd Norges Bank Watch gir, sier Svein Gjedrem.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. april 2004 13:00