Norges Bank

Pressemelding

Penger og Kreditt nummer 4/2003

Norges Banks kvartalsskrift Penger og Kreditt nummer 4/2003 er nå tilgjengelig på bankens web-sider og blir sendt ut i posten de nærmeste dagene.

Norges Bank har med utkontraktering av systemet for oppgjør av avregningen mellom bankene tatt et ytterligere skritt i retning av konsentrasjon om sine kjerneoppgaver. Utkontrakteringen forventes å redusere de samlede kostnadene for Norges Bank og bankene ved denne virksomheten. Dette skriver Jon A. Solheim og Helge Strømme i «Modernisering og utkontraktering av Norges Banks oppgjørssystem», der de også redegjør for vurderingene bak omleggingen og utkontrakteringen av systemdriften. Det går videre fram at sårbarheten i drift og forvaltning av systemene forventes å bli lavere. Utkontrakteringen av drift, forvaltning og utvikling av IT-systemene som brukes i oppgjørene, medfører for øvrig ingen endring i Norges Banks ansvarsforhold eller tjenestetilbud overfor bankene eller andre brukere av systemene.

I flere empiriske studier finner men at den forventede risikopremien for aksjer varierer over tid. Modeller for optimalt porteføljevalg indikerer at dette bør lede til en aksjeandel i porteføljen som også varierer over tid. Disse modellene er imidlertid ofte stiliserte eksempler, der beslutningstageren kan tilpasse seg uten restriksjoner. I artikkelen «Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel» tar Tørres Trovik utgangspunkt i at handlingsfriheten er begrenset som følge av operasjonelle hensyn, og studerer et eksempel på en handlingsregel ved hjelp av simulering. Konsekvensen for gjennomsnittlig avkastning og risiko i dette eksemplet er begrenset når beslutningstagerens prediksjonsevne holdes på et realistisk nivå. Utfordringer knyttet til å evaluere endringer i en slik strategisk allokering gjør det også vanskelig å trekke svært klare konklusjoner.

Norges Bank har et særlig ansvar for å fremme finansiell stabilitet, og uttaler seg om strukturendringer i hovedsak når disse vurderes som viktige for finansiell stabilitet. Dette var tilfellet i spørsmålet om en mulig etablering av finanskonsernet DnB NOR ASA. Norges Bank avga uttalelse til Kredittilsynet om denne saken 27. august i år. Uttalelsen gjengis i «Strukturendringer i finansnæringen - Norges Banks rolle», der en innledning beskriver Norges Banks rolle og arbeid på dette området. Uttalelsen i den aktuelle saken er et viktig eksempel i så henseende.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. desember 2003 16:45