Norges Bank

Pressemelding

Penger og Kreditt nummer 3/2003

Norges Banks kvartalsskrift Penger og Kreditt nummer 3/2003 er nå tilgjengelig på bankens web-sider og blir sendt ut i posten de nærmeste dagene.

Det norske systemet for oppgjør av verdipapirer ble modernisert våren 2003, samtidig som Verdipapirsentralen (VPS) ble omdannet fra stiftelse til allmennaksjeselskap. Tjenestetilbudet ved verdipapiroppgjør og organiseringen av oppgjørssentralene er under endring også i Norden og i Europa for øvrig. I «Verdipapiroppgjøret i Norge - Hva betyr utviklingen i Europa for det norske systemet?» gjennomgår Vigdis Husevåg og Kristin Bjerkeland noen hovedtrekk ved de siste års utvikling i Norden og Europa. På bakgrunn av dette skisseres noen mulige utviklingstrekk fremover.

Norges Banks styringsrente fastsettes blant annet på grunnlag av informasjon om utviklingen i en rekke realøkonomiske og finansielle størrelser. For at beslutningsgrunnlaget skal være godt, er det viktig at indikatorene er så korrekte som mulig på et tidlig tidspunkt. Kredittindikatorene K2 og K3, pengemengden M2 og husholdningenes nettofinansinvesteringer er viktige finansielle størrelser i det pengepolitiske beslutningsgrunnlaget. Olav Bø, Jon Ivar Røstadsand og Espen Tørum analyserer i «Hvor pålitelige er dagens finansielle makroindikatorer?» hvor god datakvaliteten på disse indikatorene er når de publiseres for første gang. I en rapport fra IMF scorer de norske statistikkene svært godt på de fleste felt. Tallene for husholdningenes nettofinansinvesteringer i Norges Banks finansregnskap sammenlignes også med tilsvarende data beregnet i nasjonalregnskapets inntektsdel, som benyttes som en referanse i vurderingen av finansregnskapets egenskaper.

I forbindelse med den finansielle integrasjonen i Europa foregår det strukturendringer i den europeiske banknæringen. I mange europeiske land har det vært tendenser til økende konsolidering og internasjonalisering i banksektoren de siste årene. Tiltakene i EUs handlingsplan for finansielle tjenester og det nye kapitaldekningsregelverket «Basel II» vil kunne bidra til videre strukturendringer. I artikkelen «Utviklingen i europeisk bankstruktur og implikasjoner for finansiell stabilitet» redegjør Frode Øverli for noen sentrale trekk ved utviklingen. Noen utvalgte strukturindikatorer illustreres, og det pekes på mulige drivkrefter og virkninger av utviklingstrekkene. Strukturutviklingen reiser også nye problemstillinger i forhold til finansiell stabilitet, og artikkelen drøfter implikasjoner av konsolidering og internasjonalisering for stabiliteten i det finansielle systemet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. oktober 2003 10:00