Norges Bank

Pressemelding

Penger og Kreditt nummer 2/2003

Norges Banks kvartalsskrift Penger og Kreditt nummer 2/2003 er nå tilgjengelig på bankens web-sider og blir sendt ut i posten de nærmeste dagene.

Kvartalsskriftet gjengir sentralbanksjef Svein Gjedrems foredrag ved Centre for Monetary Economics/Handelshøyskolen BI 3. juni, med tittelen "Finansiell stabilitet, formuespriser og pengepolitikk". I foredraget drøftet sentralbanksjefen om - og i tilfelle hvordan - pengepolitikken skal ta hensyn til oppbyggingen av finansielle ubalanser. Han drøftet også kort drivkreftene i valutamarkedet og påpekte at kronen påvirkes av tilsvarende mekanismer som vi finner i andre formuesmarkeder. Avslutningsvis ble det gitt en vurdering av enkelte nye trekk ved konjunkturutviklingen.

Faren for deflasjon, dvs. et vedvarende fall i det generelle prisnivået, har fått fornyet aktualitet internasjonalt i det siste. Det har sammenheng med at prisstigningen er svært lav i mange land. I enkelte land er det deflasjon. Under overskriften "Deflasjon?" drøfter Carl Andreas Claussen og Kåre Hagelund hvordan deflasjon oppstår og når den blir farlig. Videre drøftes politikkalternativer i situasjoner med deflasjon og svært lave styringsrenter. Artikkelen avslutter med en vurdering av faren for global deflasjon, som anses å være nokså begrenset.

De siste årenes kraftige kursfall i aksjemarkedene har synliggjort markedsrisikoen i finansinstitusjonene, og da spesielt i livsforsikringsselskapene. I artikkelen "Måling av markedsrisiko i norske finansinstitusjoner" belyser Bjørne Dyre H. Syversten markedsrisikoen i den norske banksektoren og hos livsforsikringsselskapene ved bruk av to metoder: "Value at Risk" (VaR) og stresstester. Datagrunnlaget nødvendiggjør forenklinger av metodene. Analysen viser at markedsrisiko først og fremst har betydning i livsforsikringsselskapene. Markedsrisikoen i bankene er lav.

Velfungerende statspapirmarkeder inneholder informasjon som kan anvendes i finansmarkedene og av den pengepolitiske myndighet. Verdien av informasjonen som kan utledes av markedsprisene, avhenger av eksistensen av og variasjonen i forskjellige premier i prisene. I "Likviditet og knapphet i det norske statsobligasjonsmarkedet" beskriver og vurderer Jesper Hein likviditeten i det norske statsobligasjonsmarkedet og betydningen av markedets begrensede størrelse. Likviditeten vurderes som relativt dårlig i et internasjonalt perspektiv, og det er tegn til en knapphetspremie i markedsprisene.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. juni 2003 16:28