Norges Bank

Pressemelding

Penger og Kreditt nummer 1/2003

Norges Banks kvartalsskrift Penger og Kreditt nummer 1/2003 er nå tilgjengelig på bankens web-sider og blir sendt ut i posten de nærmeste dagene.

Kvartalsskriftet gjengir sentralbanksjef Svein Gjedrems tale ved Norges Banks årsmøte 20. februar, med tittelen "Økonomiske perspektiver". I talen drøfter sentralbanksjefen utviklingen i kronekursen, situasjonen i norsk og internasjonal økonomi, og enkelte trekk ved lønnsdannelsen i Norge. I tillegg diskuteres investeringsvalg for statens petroleumsformue.

Norges Bank legger vekt på at anslagene i inflasjonsrapportene skal være etterprøvbare, og at det skal være åpenhet om hvordan vi kommer fram til anslagene. I "Etterprøving av Norges Banks anslag for 2001 og 2002" analyserer Heidi Lohrmann anslagene for 2001 og 2002 slik de ble presentert i Inflasjonsrapport 4/2000. Det legges spesiell vekt på anslagene for konsumprisveksten. Konsumprisveksten målt ved KPI-JAE ble om lag som anslått i begge årene. Lønnsveksten ble imidlertid høyere enn anslått og kronekursen sterkere enn lagt til grunn. Analysen understreker at det har vært behov for å legge større vekt på skjermede næringer i forståelsen av lønnsdannelsen.

Globalisering er blitt et hverdagsord, men hva betyr det egentlig? I artikkelen "Globalisering - måling og utviklingstrekk" drøfter Karsten Stæhr hvordan man kan måle globalisering og beskriver deretter utviklingen på områder som handel, kapitalstrømmer, migrasjon, informasjonsspredning og utenlandsk eierskap. I løpet av de siste 10-20 årene er flere land blitt integrerte i den globale økonomien, og integrasjonen er dypere og mer gjensidig enn tidligere. Imidlertid faller en rekke land utenfor globaliseringsprosessen og mange markeder er fortsatt nasjonale eller regionale.

Høy utenlandsgjeld og store svingninger i kapitalstrømmene er viktige forklaringsfaktorer bak de fleste finanskriser i fremvoksende økonomier. I artikkelen "Finanskriser og sammensetningen av ekstern gjeld" ser Jon Bergundhaugen nærmere på hvordan utenlandsgjelden har vært fordelt mht. på løpetid og mellom bank- og obligasjonsgjeld i fem ulike kriseland det siste tiåret. Gjeld fra utenlandske banker er ofte svært kortsiktig og ustabil, og svinger kraftig i tiden omkring et kriseutbrudd. Dette kan akselerere kriseforløpet. Obligasjonsgjeld er mer langsiktig, men kan samtidig ha mer langvarige negative effekter etter en krise fordi det store antallet involverte kreditorer vanskeliggjør restruktureringen. Artikkelen drøfter også tiltak for å bedre gjeldsstrukturen og gjøre restrukturering enklere.

I den økonomiske litteraturen har det i de senere år vært fokusert på eksistensen av risikopremier i prisene på ulike finansielle aktiva. Siri Valseth tar i "Renteforventninger og betydningen av løpetidspremier" for seg betydningen av risikopremier i renteinstrumenter når en skal anslå markedets renteforventninger på kort sikt. Spesielt går artikkelen nærmere inn på den type risikopremie som omtales i litteraturen som løpetidspremien, og det benyttes en enkel metode for å beregne et anslag på denne premien.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 21. mars 2003 09:17