Norges Bank

Pressemelding

Penger og Kreditt nummer 3/2002

Norges Banks kvartalsskrift Penger og Kreditt nummer 3/2002 er nå tilgjengelig på bankens web-sider og blir sendt ut i posten de nærmeste dagene.

Hva er egentlig sammenhengene mellom pengepolitikk, konjunkturutvikling og konkurranseevne? I foredraget «Pengepolitikk, konjunkturer og konkurranseevne», som visesentralbanksjef Jarle Bergo holdt på Samfunnsøkonomenes Forenings konjunkturseminar 5. september, gjør han rede for kanalene pengepolitikken virker gjennom. I lys av dette drøfter han hva som kan være rimelige mål for pengepolitikken. I det lange løp kan pengepolitikken verken påvirke produksjonen, sysselsettingen eller konkurranseevnen. Men gjennom å praktisere fleksibel inflasjonsstyring kan man oppnå en fornuftig avveining mellom variasjonen i inflasjon og produksjon på kort sikt. Den teoretiske diskusjonen avsluttes med en gjennomgang av norsk pengepolitikk, konjunkturer og konkurranseevne.

Nedbygging av handelsbarrierer har bidratt til lavere priser på klær de siste årene. I artikkelen «Effekter av handelsliberalisering på klesprisene og på samlet konsumprisvekst» gjennomfører Kristine Høegh-Omdal og Bjørn-Roger Wilhelmsen en analyse som tallfester denne sammenhengen. Handelsliberalisering har påvirket klesprisene direkte i form av lavere toll, og indirekte som følge av vridning av importen fra høykostland til lavkostland. Den samlede konsumprisveksten er gjennomsnittlig blitt trukket ned med om lag ¼ prosentpoeng årlig siden 1995 som følge av fallet i klesprisene. I artikkelen «Forsterker bankene konjunkturbølgene?» drøfter Frode Øverli prosykliske sider ved bankvesenet: Over konjunktursykelen er bankenes kredittvekst gjerne høy i oppgangstider og lav i nedgangstider. Problemet med bankenes konjunkturforsterkende atferd er aktualisert internasjonalt som følge av det foreslåtte nye kapitaldekningsregelverket «Basel II», som enkelte hevder vil føre til økt prosyklisitet. Artikkelen redegjør for mulige drivkrefter bak den prosykliske atferden, og drøfter i den sammenheng sider ved kapitaldekningsregelverket, tapsavsetningsregelverket og bankenes risikostyring.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 3. oktober 2002 10:30