Norges Bank

Pressemelding

Penger og Kreditt nummer 1/2002

Norges Banks kvartalsskrift Penger og Kreditt nummer 1/2002 er nå tilgjengelig på bankens web-sider og blir sendt ut i posten før påske.

Kvartalsskriftet gjengir sentralbanksjef Svein Gjedrems tale ved Norges Banks årsmøte 14. februar, med tittelen "Økonomiske perspektiver". I talen drøfter sentralbanksjefen virkninger og utfordringer for norsk økonomi av de nye retningslinjene for penge- og finanspolitikken. I tillegg diskuteres organiseringen av lønnsdannelsen og pensjonssystemet.

Norges Banks anslag for utviklingen i norsk og internasjonal økonomi er et viktig grunnlag for pengepolitiske beslutninger. Norges Bank legger vekt på at prognosene i inflasjonsrapportene skal være etterprøvbare, og at det skal være åpenhet om hvordan vi kommer fram til anslagene. Derfor rapporterer banken regelmessig om etterprøving av anslagene for å se nærmere på årsakene til prognosefeil. I "Etterprøving av Norges Banks anslag for 2000" analyserer Marianne Sturød bankens anslag for 2000 og sammenligner dem med anslag fra blant annet Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Sentralbankloven fra 1985 ga Norges Bank ansvar for et effektivt betalingssystem. I tråd med at det både nasjonalt og internasjonalt er blitt mer fokus på risiko i betalingssystemer, har også Norges Banks arbeid med betalingssystemspørsmål endret karakter. For å presisere vår rolle og våre mål for betalingssystemet, og i tråd med anbefalinger fra Den internasjonale oppgjørsbanken (BIS), gir redegjørelsen "Norges Banks overvåking av og tilsyn med betalingssystemet" en orientering om grunnlaget for overvåkingen og tilsynet.

I løpet av de siste to årene er det gjennomført store organisatoriske endringer innen distribusjonen av kontante betalingsmidler i Norge. Dette er tema for "Endringer i organiseringen av seddel- og myntforsyningen" av Trond Eklund og Leif Veggum. Utviklingen innen kontantdistribusjonen hadde gjennom 1990-årene ført til et behov for å skille klarere mellom sentralbankoppgaver som fulgte av det lovpålagte utstederansvaret, og virksomhet av mer forretningsmessig art som Norges Bank i økende grad utførte. På denne bakgrunn ble det i 2001 etablert et eget selskap (Norsk Kontantservice AS), som nå utfører de oppgavene Norges Banks distriktsavdelinger tidligere hadde med distribusjon og behandling av sedler og mynt.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. mars 2002 10:38