Norges Bank

Pressemelding

Penger og Kreditt nummer 4/2001

Norges Banks kvartalsskrift Penger og Kreditt nummer 4/2001 er nå tilgjengelig på bankes web-sider og er under utsending i posten.

Dereguleringer og teknologiske fremskritt har gitt finansnæringen økte muligheter og handlefrihet. Dette har brakt mange fordeler. Samtidig har omfanget av finansielle kriser økt. Sentralbanksjef Svein Gjedrem tok opp problemstillinger rundt dette i foredraget ”Er det finansielle systemet stabilt?” på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober. Lav og stabil inflasjon er trolig det beste bidraget pengepolitikken kan gi til finansiell stabilitet. En må søke å unngå at finansielle sykler forsterker konjunkturbevegelser. Videre er regelverket og risikosystemene i finansnæringen viktige. Markedsdisiplinen må styrkes, med økt åpenhet og mer standardisert informasjonstilgang internasjonalt.

I ”Formuespriser – konsekvenser for pengepolitikken?” tar Nina Langbraaten for seg debatten om hvorvidt formuespriser bør tillegges større rolle i utformingen av pengepolitikken. Utviklingen i formuesprisene kan påvirke inflasjonen – enten direkte eller indirekte, via virkninger på realøkonomien. Formuespriser kan også være indikatorer for fremtidig produksjons- og etterspørselsutvikling. Det er imidlertid vanskelig å avgjøre om utviklingen i formuesprisene er opprettholdbar eller varsler en ”boble”. Selv om inflasjonen er lav, er det eksempler på at det har oppstått prisbobler i formuesmarkedene. Når boblene brister, kan det bli nedgangstider og deflasjon. Slike utviklingstrekk kan også true stabiliteten i det finansielle systemet. Ingen store industriland har til nå gitt utviklingen i formuespriser en selvstendig rolle i pengepolitikken. Imidlertid inkluderer de fleste sentralbanker formuespriser i informasjonsgrunnlaget for rentesettingen.

Gjennomsnittlig daglig omsetning i det norske valutamarkedet økte med 45 prosent fra 1998 til 2001, målt i amerikanske dollar. Dette går fram av den norske delen av BIS’ treårige undersøkelse av valuta- og derivatmarkedene 2001, som Sindre Weme skriver om i ”Fortsatt sterk vekst i det norske valutamarkedet”. Omsetningen utgjorde knapt 13 milliarder dollar per bankdag, herav var 32 prosent knyttet til norske kroner. I tillegg omsatte internasjonale rapportører norske kroner for 4,7 milliarder dollar daglig. Internasjonalt falt valutahandelen med 19 prosent. Fallet forklares med introduksjon av euro, automatiske handelssystemer og fusjoner i finansiell sektor.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 20. desember 2001 15:31