Norges Bank

Pressemelding

Penger og Kreditt nummer 3/2001

Norges Banks kvartalsskrift Penger og Kreditt nummer 3/2001 er nå tilgjengelig på bankes web-sider og er under utsending i posten.

Liberaliseringen av internasjonale kapitalbevegelser har åpnet for en mer effektiv global allokering av sparekapitalen, med potensial for betydelige velferdsgevinster. Finanskrisene i fremvoksende økonomier de senere årene har imidlertid ført til en omfattende diskusjon om mulighetene for å hindre eller dempe slike kriser, blant annet med fokus på kapitalregulering I artikkelen «Valutakursregime, kapitalrestriksjoner og finanskriser i fremvoksende økonomier» ser Karsten Stæhr og Pål Winje på to hovedtemaer i diskusjonen: fremvoksende økonomiers valg av valutakursregime og bruk av kapitalkontroll. Ulike synspunkter trekkes fram og vurderes i lys av nye erfaringer. Utviklingen har i mange tilfeller bidratt til en nyansering av synspunktene, og det er blitt klarere at fremvoksende økonomier på en rekke områder skiller seg fra de rike industrilandene.

Kontantbeholdningen i Norge er mer enn doblet fra 1980 til 2000, og er nå ca 10 000 kroner per person. Mellom 37 og 47 prosent av beholdningen kan tilordnes bestemte bruksområder i 2000, som for eksempel husholdningers, bedrifters, bankers og kredittinstitusjoners behov for kontantbeholdning til transaksjonsformål. I «Økt kontantbeholdning – redusert kontantbruk: Et paradoks?» beskriver Olaf Gresvik og Aris Kaloudis framgangsmåten ved disse beregningene, der man har benyttet en ny metode for å forklare kontantbruken i Norge de siste 20 år. Andelen av beholdningen som kan forklares ved transaksjonsmotivert etterspørsel av kontanter er fallende hele perioden, men faller raskere etter 1996. Den uforklarte delen øker hele perioden. Den benyttes til lovlige, men ikke registrerte formål, som for eksempel verdioppbevaring og private transaksjoner, men finner nok også betydelig anvendelse ved ulovlige aktiviteter, som svart arbeid og kriminell virksomhet.

I 2002 nås en viktig milepæl når Basel-komiteen for banktilsyn presenterer de nye kapitaldekningsreglene for bankene – «Basel II». De nye reglene tar sikte på å gjøre det finansielle systemet mer robust, ved at minstekravet til ansvarlig kapital i den enkelte institusjon i større grad bestemmes av institusjonens risikoprofil. Bankene vil her få muligheter til å benytte interne risikomålesystemer for å beregne de lovpålagte kapitalkravene. Dette stiller både bankene og tilsynsmyndighetene overfor nye utfordringer. Omleggingen til Basel II vil være den største regelverksendring siden de internasjonale reglene ble innført i 1988. I «Nye kapitaldekningsregler: Mulige virkninger av ’Basel II’ for banker, myndigheter og det finansielle systemet» drøfter Harald Karlsen og Frode Øverli mulige virkninger av det nye regelverket for finansinstitusjonene, myndighetene og det finansielle systemet. De presenterer også resultater av simuleringer med den foreslåtte interne risikomålemetoden, basert på data fra Norges Banks foretaksdatabase.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 5. oktober 2001 10:35