Norges Bank

Pressemelding

Penger og Kreditt nummer 2/2001

Norges Banks kvartalsskrift Penger og Kreditt nummer 2/2001 er nå tilgjengelig på bankes web-sider og er under utsending i posten.

Regjeringen ga 29. mars i år Norges Bank et nytt mandat for pengepolitikken. Renten skal settes med sikte på lav og stabil inflasjon, og inflasjonsmålet er satt til 2½ prosent. I et foredrag 7. juni ved Senter for forskning i monetær økonomi/BI utdypet sentralbanksjef Svein Gjedrem sin tolkning av mandatet og drøftet hvordan det vil påvirke utøvelsen av pengepolitikken. Han tok også opp behovet for en forutsigbar pengepolitikk og drøftet sentralbankens kommunikasjon gjennom prognosene. Foredraget, «Pengepolitikk, prognoser og markedskommunikasjon» innleder dette nummer av Penger og Kreditt.

EU vurderer for tiden forslag fra en komite ledet av Alexandre Lamfalussy. De går ut på å effektivisere prosedyrene for å lage reguleringer som gjelder verdipapirmarkedene, ved å gi Kommisjonen «forskriftskompetanse». EUs ulike organer strides om innflytelse og formene for eventuell delegasjon til Kommisjonen, som i slikt arbeid må gjøre bruk av såkalte «komitologikomiteer». Gunnvald Grønvik gjør i «Verdipapirregulering og komitologi – mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU» greie for forslagene og status tidlig i juni 2001.

Betalingssystemloven fra 1999 ga Norges Bank ansvar for å godkjenne og føre tilsyn med interbanksystemer. Norges Bank har i godkjenningsprosessen lagt vekt på systemenes betydning for den finansielle stabilitet og for effektiviteten i betalingssystemet som helhet, samt deres evne til å håndtere situasjoner med likviditets- eller soliditetssvikt hos en deltaker. Kjetil Watne stiller spørsmålet «Tilfredsstiller norske betalingssystemer de nye BIS-anbefalingene?» og begrunner hvorfor alle de tre godkjente systemene og Norges Banks eget oppgjørssystem tilfredsstiller internasjonale anbefalinger til slike systemer.

Norges Bank har i sitt arbeid med overvåking av den finansielle stabiliteten tatt i bruk en ny kredittrisikomodell som predikerer foretaksspesifikke sannsynligheter for konkurs. Trond Eklund, Kai Larsen og Eivind Bernhardsen gjør rede for modellen i artikkelen «Modell for analyse av kredittrisiko i foretakssektoren». Ved siden av å kvantifisere risikoen knyttet til den enkelte lånekunde, kan modellen brukes til å anslå størrelsen på bankenes totale utlånstap. Modellen kan også brukes til å analysere kredittrisikoen overfor næringer og regioner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. juni 2001 13:15