Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 10,1 prosent (123,4 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av april, mot 9,3 prosent (113,2 milliarder kroner) fram til utgangen av mars. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet gikk opp fra 10,3 prosent ved utgangen av februar til 11,1 prosent ved utgangen av mars.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 8,4 prosent (60,6 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av april. Fram til utgangen av mars var tolvmånedersveksten 7,5 prosent (55,2 milliarder kroner). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet i pengemengden var 4,3 prosent ved utgangen av mars, mot 1,8 prosent ved utgangen av måneden før.

Bankenes utlånsrenter gikk ned i første kvartal 2000, som i de fire foregående kvartalene, mens innskuddsrentene var uendret fra foregående kvartal. Utlånsrentene falt med 0,06 prosentpoeng til 7,55 prosent, mens rentene på bankinnskudd var 4,43 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentemarginen falt dermed også med 0,06 prosentpoeng til 3,12 prosent. Livsforsikringsselskapenes utlånsrenter gikk ned med 0,04 prosentpoeng i første kvartal og var 6,59 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter falt med 0,32 prosentpoeng i perioden til 6,50 prosent. Rentene på utlån fra de statlige låneinstituttene ble redusert med 0,59 prosentpoeng og var 5,16 prosent ved utgangen av første kvartal.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 6,5 prosent 30. mai. Effektiv tremånedersrente var 6,7 prosent og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 7,1 prosent. Fra 4. til 30. mai falt enmånedsrenten med 0,2 prosentpoeng og tremånedersrenten med 0,1 prosentpoeng, mens tolvmånedersrenten steg med 0,1 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 2,0 prosentpoeng 30. mai, sammenlignet med 2,2 prosentpoeng 4. mai.

Kronekursen målt mot euro var 2,8 prosent svakere 30. mai enn den var 4. mai. Kursen varierte i denne perioden mellom 8,13 og 8,34 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 0,6 prosent svakere 30. mai enn 4. mai.

Norges Banks internasjonale reserver motsvarte verdien av 222,8 milliarder kroner ved utgangen av april, sammenlignet med 202,1 milliarder kroner ved utgangen av mars. Økningen skrev seg fra valutakjøp fra SDØE, diverse resultatposter, endring i gjenkjøpsavtaler og kjøp av valuta som senere skal overføres til Statens Petroleumsfond.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 2,8 milliarder kroner i perioden 25. april - 19. mai. Kjøpene kan utelukkende knyttes til oppbyggingen av Statens Petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode kjøpte valuta fra utlendinger for 4,6 milliarder kroner og solgte valuta til innlendinger for 6,2 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. mai 2000 11:00