Norges Bank

Pressemelding

Penger og Kreditt 1/2000

Norges Banks kvartalsskrift Penger og Kreditt nummer1/2000 foreligger nå. I tillegg til gjennom ordinært abonnement er bladet er tilgjengelig på Internett under bankens web-side.

Produksjonsgapet kan varsle prispress - men hvordan skal det beregnes? Produksjonsgapet i norsk økonomi var et tema både i Norges Banks siste Inflasjonsrapport og i sentralbanksjefens årstale. Produksjonsgapet måler avviket mellom faktisk produksjon og potensiell produksjon, og kan gi informasjon om prispresset i økonomien. I artikkelen «Produksjonsgapet i norsk økonomi - ulike metoder, samme svar?» går Espen Frøyland og Ragnar Nymoen grundigere inn på to ulike måter å beregne produksjonsgapet på. Begge metodene viser at norsk økonomi har vært inne i en høykonjunktur de seneste årene, men de gir et noe forskjellig bilde av utviklingen i produksjonsgapet i årene fremover.

Renteforventninger kan avsløre markedets tillit til den økonomiske politikken Forventninger om renter og inflasjon påvirker den økonomiske utviklingen. Forventninger om økt inflasjon vil i seg selv kunne føre til høyere inflasjon, og husholdningenes valg mellom konsum og sparing vil påvirkes av hva de forventer om den fremtidige renteutviklingen. Inflasjonsforventningene reflekterer også om markedsaktørene har tillit til at den økonomiske politikken vil gi lav inflasjon over tid. En viktig kilde til informasjon om disse forventningene er markedets prising av rentebærende papirer med ulik løpetid. I «Beregning og tolking av renteforventninger» gjør Arne Kloster rede for hvordan en kan beregne og tolke markedsaktørenes forventninger. For sentralbanken kan beregning av markedsaktørenes renteforventninger være nyttig blant annet for å få informasjon om tilliten til pengepolitikken. Norges Bank benytter dessuten slike terminrenteberegninger som teknisk forutsetning om renteutviklingen i sin inflasjonsrapport.

Aksjeinvesteringer uten I artikkelen «Garanterte investeringsprodukter» gir Kristine Andenæs Axelsen og Ketil Johan Rakkestad en nærmere beskrivelse av en type spareprodukter som i økende grad tilbys i Norge. Produktene er i hovedsak rettet mot husholdningene, som får muligheten til å delta i aksje- og råvaremarkedene uten å risikere store tap hvis markedene skulle falle. For bankene er salg av garanterte produkter en mulighet til å oppnå lavere finansieringskostnader. I Norge består markedet i hovedsak av såkalte garanterte indekserte obligasjonslån der avkastningen er knyttet til utviklingen i utenlandske aksjeindekser.

Hvordan overvåker Norges Bank den finansielle stabiliteten? Norges Bank presenterer 22. mai rapporten for første halvår 2000 om stabiliteten i det finansielle systemet. I «Norges Banks overvåking av finansiell stabilitet» presenterer Trond Eklund og Bjarne Gulbrandsen hovedelementene i de analyser som ligger til grunn for Finansiell stabilitet-rapportene. Artikkelen gir en kort beskrivelse av hvorfor myndighetene er opptatt av dette og bakgrunnen for at Norges Bank utfører slike analyser. Videre gjennomgås de ulike former for risiko som finansinstitusjonene er eksponert for, og hvordan Norges Bank følger opp forhold som kan belyse risikoutviklingen.

I tidsskriftet finner man også sentralbanksjefens årstale, «Økonomiske perspektiver», og foredraget «Risiko og effektivitet i betalingsformidlingen» - som visesentralbanksjef Jarle Bergo holdt på BBSs konferanse i november 1999. Disse har også vært tilgjengelige på Internett fra de ble holdt.

Abonnement på Penger og Kreditt kan tegnes over Internett eller ved å kontakte banken. Abonnementet omfatter også bankens Inflasjonsrapport og rapporten om Finansiell stabilitet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. mai 2000 15:30