Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 8,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember, det samme som fram til utgangen av november. Målt i kroner var tolvmånedersveksten 97,2 milliarder kroner de siste tolv månedene fram til utgangen av desember. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet gikk opp fra 9,0 prosent ved utgangen av oktober til 9,5 prosent ved utgangen av november.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektorers beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 10,1 prosent (71,4 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av desember. Fram til utgangen av november var tolvmånedersveksten 8,6 prosent (60,0 milliarder kroner). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet i pengemengden var 7,4 prosent ved utgangen av november, mot 2,2 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 6,0 prosent 28. januar. Effektiv tremånedersrente var 6,1 prosent og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 6,2 prosent. Fra 29. desember til 28. januar falt enmånedsrenten med 0,1 prosentpoeng, mens tre- og tolvmånedersrentene var uendret. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 2,3 prosentpoeng 28. januar, det samme som 29. desember.

Kronekursen målt mot euro var 0,4 prosent sterkere 28. januar enn den var 29. desember. Kursen varierte i denne perioden mellom 8,04 og 8,22 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 0,3 prosent svakere 28. januar enn 29. desember.

Norges Banks internasjonale reserver motsvarte verdien av 167,2 milliarder kroner (foreløpige tall) ved utgangen av desember, sammenliknet med 152,4 milliarder kroner ved utgangen av november. Økningen skrev seg hovedsakelig fra en valutaswap ved årsskiftet, valutakjøp fra SDØE, oppskriving av gullbeholdningen og verdipapirene til markedsverdier, kjøp av valuta som senere skal overføres til Statens Petroleumsfond samt diverse resultatposter.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 2,4 milliarder kroner i perioden fra og med 20. desember til og med 21. januar. Kjøpene kan utelukkende knyttes til oppbyggingen av Statens Petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode kjøpte valuta fra utlendinger for 3,0 milliarder kroner og fra innlendinger for 1,9 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. januar 2000 00:00