Norges Bank

Pressemelding

Kronekurs, pengepolitikk og EU behandles i siste Penger og Kreditt

Faktorer som påvirker kronekursen, usikkerhet i pengepolitikken, historisk myntproduksjon og handlingsplanen for EUs indre marked for finansielle tjenester er temaer i Norges Banks kvartalsskrift Penger og Kreditt nr. 3/2000.

Både fordi norsk økonomi er liten og sterkt eksponert mot utlandet, og fordi pengepolitikken er innrettet mot stabilitet i kronekursen, er det viktig å undersøke hvilke forhold som påvirker kronekursen. I artikkelen «Hvilke faktorer påvirker kronekursen?» undersøker Tom Bernhardsen og Øistein Røisland hvordan kronekursen avhenger av blant annet oljeprisen og uro i det internasjonale finansmarkedet. På lang sikt finner de at kronekursen avhenger av oljeprisen og prisnivået i forhold til utlandet. På kort sikt blir kronekursen også påvirket av internasjonal finansuro og rentedifferansen mot utlandet. Internasjonal finansuro har særlig hatt betydning for kronekursen fra januar 1997.

Renten er det viktigste virkemiddelet sentralbanker har i pengepolitikken. Erfaringsmessig går mange sentralbanker gradvis fram i rentesettingen, noe som gjerne tilskrives usikkerhet i beslutningsgrunnlaget for pengepolitikken. Først de senere årene er det imidlertid blitt økt interesse for dette i den akademiske litteraturen. Espen Frøyland og Ingunn Lønning gjennomgår i «Betydningen av usikkerhet i pengepolitikken» ulike typer av usikkerhet som er relevant for pengepolitikken, og konsekvensene for rentesettingen av usikkerhet. Avgjørende for hvordan man skal ta hensyn til usikkerhet i utøvelse av pengepolitikken er hvorvidt rentesettingen i seg selv påvirker graden av usikkerhet.

Det har i de senere år vært lagt ned en del arbeid i Norges Bank å framskaffe bedre historisk statistikk knyttet til monetære forhold. Denne gangen tar Jon Petter Holter for seg produksjon og omløp av mynt fra Den Kongelige Mynt. Artikkelen publiserer statistikk over historisk produksjon av mynt tilbake til 1819 og omløpet av mynt tilbake til 1880.

For å styrke framdriften mot et velfungerende indre marked har EU vedtatt en handlingsplan. Effektive finansmarkeder er en viktig forutsetning for effektivitet i de andre markedene. Derfor foreligger det også en plan for dette. Gunnvald Grønvik skriver om EUs arbeid med videreutvikling av det indre markedet for finansielle tjenester. En del av problemet er at beslutninger kan ta svært lang tid og involverer mange aktører. Dette er den viktigste grunnen til at det er utarbeidet en handlingsplan. Problemene rundt beslutningssystemet og hvordan det fungerer etter Amsterdam-traktaten, gis derfor også god plass.

Bladet er tilgjengelig på bankens internettsider i tillegg til den trykte versjonen.

Penger og kreditt nr. 3/2000

5. des 2000 14:12

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 5. desember 2000 14:12