Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank anbefaler at MeritaNordbanken får erverve Kreditkassen

Norges Bank tilrår i sin høringsuttalelse til Kredittilsynet at MeritaNordbanken Abp får tillatelse til erverv av Kreditkassen. Ved vurderingen av søknaden tar Norges Bank utgangspunkt i hensynet til stabilitet i det norske finansmarkedet og vurderer virkninger på konkurransen i markedet og soliditeten til banken.

MeritaNordbanken Abp har i dag begrenset virksomhet i det norske markedet og oppkjøpet antas å styrke Kreditkassens konkurransekraft, noe som vil kunne bidra til sterkere konkurranse i det norske markedet. Oppkjøpet vil ikke endre Kreditkassens kapitaldekning.

Kreditkassen vil bli opprettholdt som selvstendig juridisk enhet og inngå som datterbank i Nordic Baltic Holding Gruppen. Den foreslåtte konsernstrukturen med Kreditkassen som datterbank er etter Norges Banks vurdering ryddig og oversiktlig og i tråd med intensjonene i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner.

Nordic Baltic Holding Gruppen stiller sentralbanken overfor nye utfordringer og reiser nye problemstillinger. Sentralbankene i de nordiske landene har følgelig igangsatt et arbeid med sikte på å vurdere sentralbankenes rolle i forhold til finanskonsern som opererer i flere nordiske land.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. november 2000 10:00