Norges Bank

Pressemelding

Pressebulletin nr. 8/1999: Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 7,2 prosent (83,0 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, mot 7,3 prosent (83,3 milliarder kroner) fram til utgangen av mai.

Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger har i norske kroner og utenlandsk valuta. Den underliggende veksten var 7,1 prosent ved utgangen av juni, mot 6,3 prosent ved utgangen av måneden før.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektorers beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 6,6 prosent (46,4 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av juni. Fram til utgangen av mai var tolvmånedersveksten 3,5 prosent (24,1 milliarder kroner). Den under-liggende veksten i pengemengden var 5,6 prosent ved utgangen av juni, mot 5,7 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 6,8 prosent 30. juli. Effektiv tremånedersrente var 6,6 prosent, og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 6,2 prosent. Fra 29. juni til 30. juli økte tolvmånedersrenten med 0,1 prosentpoeng, mens enmånedsrenten var uendret. Renten for tre måneders løpetid falt med 0,1 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 3,6 prosentpoeng 30. juli, sammenliknet med 3,7 prosentpoeng 29. juni.

Kronekursen målt mot euro var 2,6 prosent svakere 30. juli enn den var 29. juni. Kursen varierte i denne perioden mellom 8,06 og 8,35 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 1,8 prosent svakere 30. juli enn 29. juni.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 0,8 milliarder kroner i perioden fra og med 21. juni til og med 23. juli. Statistikken viser at bankene i samme periode kjøpte valuta fra utlendinger for 8,0 milliarder kroner og fra innlendinger for 3,0 milliarder kroner.

Norges Banks internasjonale reserver motsvarte verdien av 134,4 milliarder kroner ved utgangen av juni, sammenliknet med 155,2 milliarder kroner ved utgangen av mai.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. august 1999 00:00