Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank tilrår lavere skatt på arbeid

Norges Bank støtter forslaget om et system med flatere skatt, men mener at dette bør skje ved en reduksjon i skatten på arbeidsinntekt. Dette går fram av sentralbankens høringsbrev til Finansdepartementet om rapporten fra ekspertgruppen som har vurdert et mer proporsjonalt skattesystem (NOU 1999: 7 "Flatere skatt")

Gruppen har vurdert alternative modeller for flatere skatt ut fra blant annet hensynet til økt verdiskaping og et enklere skattesystem under forutsetning om samlet proveny-nøytralitet. Gruppen har foreslått forenklinger som vil kunne senke de administrative kostnader ved skatte-systemet. Dette gjelder blant annet den foreslåtte reduksjonen i topp-skatten. En reduksjon i forskjellen mellom høyeste marginale skattesats på arbeids-inntekt og kapitalinntekt, vil redusere insentivene til ressursbruk for å omdefinere arbeidsinntekt til kapitalinntekt. Samtidig kan en høy marginal-skatt på arbeids-inntekt gi et betydelig effektivitetstap for økonomien som helhet ved at den driver en kile mellom det skatteyter selv mottar og den verdi som blir skapt for samfunnet.

Norges Bank er enig med utvalget i at det er viktig å redusere forskjellen mellom skatt på arbeidsinntekt og kapitalinntekt. Banken mener imidlertid at en slik tilnærming bør skje gjennom en reduksjon i beskatningen av personinntekt, og ikke ved en høyere skattesats på alminnelig inntekt slik utvalget foreslår.

Norges Bank understreker betydningen av å bevare helheten i skattesystemet etter de overordnede prinsipper som ligger til grunn for skattereformen av 1992. Norges Bank fremhever at utviklingen mot økt økonomisk integrasjon og frie faktor-bevegelser mellom land legger klare begrensninger på nasjonal kapital-beskatning. Banken poengterer at bedrifters lokaliseringsvalg ikke synes tilstrekkelig ivaretatt i den modell som utvalget baserer sine råd på.

Ved en provenynøytral omlegging mot et mer proporsjonalt skattesystem, fremhever banken brede skattebaser, en effektiv grunnrentebeskatning og avgifter som korrigerer for markedssvikt, som viktige elementer i et godt skattesystem.

Hovedstyrets medlem Lars Velsand er enig i at forskjellen i beskatningen av arbeids-inntekt og kapitalinntekt bør reduseres, men mener prinsipielt at dette bør skje gjennom en økning i beskatningen av kapitalinntekter. Dette medlem gir ikke generell tilslutning til grunnrentebeskatning.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. juni 1999 00:00