Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank: Usikker oppgang i Europa

Norges Bank venter at den svake utviklingen i Europa i første halvår i år vil bli avløst av en oppgang som fortsetter inn i 1997. Den solide veksten i USA de siste årene vil fortsette, mens det i Japan nå er klare tegn til at landet er på vei ut av en langvarig stagnasjon. For Norges handelspartnere regner vi med at veksten blir 1¾ prosent i inneværende år, og at den øker til 2½ prosent neste år.

Prisstigningen i industrilandene er moderat, og Norges Bank venter ikke noen endring i dette bildet de nærmeste årene. Inflasjonen hos våre handelspartnere vil ventelig bli 1¾ prosent i inneværende år, som vil være den laveste prisveksten de siste 25 år. I 1997 legger Norges Bank til grunn at inflasjonen hos handelspartnerne vil øke til 2¼ prosent. Økningen skyldes ikke tiltakende prispress internasjonalt, men snarere at prisveksten i år har vært særlig lav i enkelte land på grunn av forhold som er av forbigående karakter.

Norges Bank betoner i sin internasjonale konjunkturrapport usikkerheten om den økonomiske utviklingen i Europa. Usikkerheten er særlig knyttet til arbeidet med å redusere de store offentlige budsjettunderskuddene i Europa og utviklingen mot en europeisk monetær union.

De store budsjettunderskuddene gjør det nødvendig for de europeiske landene å føre en stram finanspolitikk. På kort sikt vil finanspolitisk innstramminger trolig redusere den økonomiske aktiviteten, men slike innstramminger kan samtidig bidra til økt troverdighet og dermed lavere langsiktige renter.

Veien fram mot monetær union i Europa kan også påvirke konjunkturutviklingen. Usikkerhet om når unionen vil starte og hvilke land som skal være med, kan virke dempende på aktiviteten. Blant annet vil bedrifter kunne velge å utsette sine investeringer til unionsspørsmålet er avklart. En ytterligere avklaring om den monetære unionen kan dermed i seg selv virke positivt på den økonomiske utviklingen.

Rapporten inneholder denne gang en aktuell utdypning der en ser nærmere på ulike virkninger av strammere finanspolitikk. Blant annet drøftes sammenhengen mellom finanspolitikk og renteutvikling, og hvordan de stadig bedre integrerte finansmarkeder kan ha påvirket denne sammenhengen. I den forbindelse diskuteres også koblingen mellom de langsiktige rentene i USA og Tyskland. En empirisk analyse viser at det særlig på lang sikt synes å være en sterk binding mellom langsiktige renter i de to landene.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. september 1996 00:00