Norges Bank

Nyhet

Høringsuttalelse til sentralbanklovutvalgets utredning

Norges Bank har i dag avgitt sin høringsuttalelse til NOU 2017: 13 Ny sentralbanklov.

– Sentralbanklovutvalgets utredning er et godt utgangspunkt for å vurdere en hensiktsmessig styringsstruktur for Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Norges Bank har hatt en god prosess hvor bidrag fra hele organisasjonen har gitt et solid grunnlag for hovedstyrets diskusjon og vurderinger, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norges Banks høringsuttalelse er delt i tre deler. I del 1 drøftes utvalgets forslag til organisering av Norges Bank og fondet. I del 2 gis det nærmere merknader til forslaget om ny sentralbanklov. Del 3 kommenterer utkast til ny lov om forvalter av Statens pensjonsfond utland og foreslåtte endringer i lov om Statens pensjonsfond.

– Norges Bank er godt rustet til å forvalte SPU og ivareta sentralbankoppgavene også fremover. Samtidig ser hovedstyret at det er utviklingstrekk som tilsier at sider ved dagens organisering og styringsmodell kan vurderes nærmere, sier Olsen.

Hovedstyret mener spørsmålet om fondets plassering særlig bør vurderes i lys av den videre utviklingen i forvaltningsstrategien.

– Dersom forvaltningen utvikles i retning av å inkludere flere unoterte aktivaklasser og forvalter får større ansvar for investeringsstrategi og etiske vurderinger, kan det tale for at forvaltningen av fondet organiseres utenfor sentralbanken, sier Olsen.

Med fondet i banken vil opprettelse av en egen komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet kunne bidra til å redusere spennet i hovedstyrets ansvarsområde. Dersom fondet flyttes ut, svekkes argumentene for en egen fagkomité. Et styre med omtrent samme type sammensetning som i dag, men der kompetansen vris mot sentralbankvirksomheten, vil da kunne fungere godt. Med sentralbanksjefen som styreleder er det naturlig at tilsynet med styrets virksomhet fortsatt ivaretas av representantskapet.

– Norges Bank støtter de fleste forslagene i utkastet til ny sentralbanklov, særlig bestemmelsene om sentralbankens formål, oppgaver og forhold til myndighetene, sier Olsen.

Norges Banks høringsuttalelse om sentralbanklovutvalgets utredning

Publisert 26. oktober 2017 10:00