Norges Bank

Brev

Høring - Forskrifter om egen pensjonskonto

Norges Banks brev av 25. juni 2020 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartements brev av 8. mai 2020 vedrørende utkast til utfyllende forskrifter og to lovendringer til de vedtatte lovreglene om egen pensjonskonto.

Lovreglene om egen pensjonskonto innebærer at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordninger, skal få samlet sine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold og tidligere individuell sparing på én pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning eller hos en selvvalgt pensjonsleverandør.

I høringsnotatet foreslås lovendringer knyttet til informasjonsinnhenting og til tidsfristen for samling av pensjonsmidler på egen pensjonskonto. Det foreslås også utfyllende forskrifter for en rekke forhold, som standard kompensasjon for forvaltning, hvilke pensjonskapitalbevis som kan overføres til en egen pensjonskonto og informasjon til arbeidstakerne. Det foreslås at lov- og forskriftsreglene om egen pensjonskonto trer i kraft 1. januar 2021.

Norges Bank vektlegger at forslagene muliggjør en mer effektiv forvaltning og bedre oversikt over pensjonssparingen og støtter på denne bakgrunn forslagene i høringsnotatet.

Med hilsen

Sindre Weme
Direktør

Kjell Bjørn Nordal
Spesialrådgiver

Publisert 29. juni 2020 09:00