Norges Bank

Brev

Høring - Grenser for vesentlig beløp for identifisering av misligholdte engasjement

Norges Banks brev av 3. desember 2018 til Finansdepartementet

Vi viser til høring av 30. oktober 2018 der Finansdepartementet ber om merknader til høringsutkast om grenser for vesentlig beløp for identifisering av misligholdte engasjement.

Finanstilsynet foreslår i høringsnotatet absolutte grenser på 1000 kroner for massemarkedsengasjement og 2000 kroner for andre engasjement, samt relative grenser på 0 prosent av totalengasjementet for massemarkedsengasjement og 1 prosent for andre engasjement. Både absolutt og relativ grense må overstiges før et beløp anses å være vesentlig. Finanstilsynet foreslår at grensene skal gjelde fra 31. desember 2020.

Bankene bør vurdere grensene de setter ut fra risikoen, slik at ikke finansielle problemer hos kunder identifiseres for sent eller at engasjement identifiseres som misligholdte uten at det skyldes finansielle problemer. Norges Bank vektlegger at de foreslåtte grensene samsvarer med dagens praksis i bankene og begrenser de administrative konsekvensene for bankene. Norges Bank støtter på denne bakgrunn forslagene i høringsnotatet.

Med hilsen

Sindre Weme
Direktør

Henrik Andersen
Spesialrådgiver

 

Publisert 4. desember 2018 09:25