Norges Bank

Brev

Høring om forslag til endring i regnskapsregler for banker og finansieringsforetak – tilpasning til IFRS for unoterte banker m.m.

Norges Banks brev av 16. august 2012 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 22. juni 2012 vedrørende forslag til endring i regnskapsregler for banker og finansieringsforetak – tilpasning til IFRS for unoterte banker m.m.

Norske banker og finansieringsforetak som ikke har utstedt noterte verdipapirer kan velge å utarbeide selskapsregnskap etter IFRS, regler om forenklet IFRS eller etter nasjonale regler. De fleste av disse institusjonene anvender nasjonale regler. Norske banker og finansieringsforetak som har utstedt noterte verdipapirer kan velge å utarbeide selskapsregnskap etter IFRS eller forenklet IFRS. Forslaget innebærer en begrenset tilpasning av de nasjonale reglene til IFRS. Formålet med tilpasningen er å bedre sammenlignbarheten mellom institusjoner med og uten noterte papirer.

Bedret sammenlignbarhet mellom finansinstitusjoner er ønskelig og Norges Bank støtter de foreslåtte tilpasningene i høringsnotatet. Forslaget om innføring av en standardisert oppstillingsplan for endringer i egenkapital i Årsregnskapsforskriften og forslaget om fortsatt standardiserte oppstillingsplaner for Resultatregnskapet og Balansen er i denne sammenheng viktige. I høringsnotatet foreslås det å presentere sentrale resultatposter knyttet til utlånsvirksomheten samlet, herunder utlånstap. En mindre merknad er at høringsnotatet åpner for at institusjonene kan velge å føre utlånstap etter posten andre driftskostnader. En slik adgang er ikke fullt ut i tråd med hensynet til standardisering og bedret sammenlignbarhet mellom banker, og bør vurderes fjernet.

Norges Bank støtter forslaget om at nasjonale regler samordnes med IFRS når det gjelder innregning og måling av finansielle instrumenter, og at det gis adgang til fortsatt å kunne benytte utlånsforskriften istedenfor IAS 39 i påvente av nye tapsregler fra IASB.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Ylva Søvik

Publisert 20. august 2012 15:00