Norges Bank

Brev

Høring – NOU 2008:16 Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon

Norges Banks brev til Finansdepartementet 9. januar 2009

Vi viser til Finansdepartementets brev av 9. oktober 2008, der det bes om eventuelle merknader til ovennevnte høring. Utvalget har i utredningen lagt frem forslag til endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover til gjennomføring av direktiv 2006/46/EF om endringer i regnskapsdirektivene. Utvalget har blant annet foreslått endringer i regler for foretaksstyring og har også vurdert tiltak mot manipulering av finansiell informasjon.

Norges Bank vil generelt gi uttrykk for at det er viktig å ha et regelverk som bidrar til god foretaksstyring og som hindrer manipulering av finansiell informasjon og dermed reduserer faren for misligheter. God foretaksstyring og god og pålitelig informasjonstilgang styrker tilliten til selskapene i kapitalmarkedene og bidrar til større verdiskapning over tid.

Norges Bank har ikke gått nærmere inn på de mer detaljerte delene i utredningen, men gir på generelt grunnlag støtte til hovedtrekkene i utvalgets forslag og vurderinger.

 

Med hilsen


Sindre Weme

Kari Olsen

Publisert 9. januar 2009 14:30