Norges Bank

Brev

Høring - Forskrift om beregning av fradrag i pensjonsytelsene for ytelser fra folketrygden

Norges Banks brev av 29. januar 2004 til Finansdepartementet

Det vises til brev av 21. januar 2004 der det bes om merknader til Kredittilsynets utkast til forskrift.

Norges Bank støtter forskriftsutkastet.

Forskriftsutkastet innebærer en harmonisering av beregnet folketrygd på tvers av aktører som ivaretar kommunale pensjonsordninger. Dette bidrar til like konkurransevilkår og er positivt. Forslaget har på en god måte avveid behovet for detaljerte beregningsregler mot aktørenes behov for fleksibilitet til bruk av egne modeller. Det er vesentlig at aktørene ikke tynges av unødvendige krav hvis de selv har gode, langsiktige insitamenter til å etablere en riktig beregningsmodell. Den foreslåtte løsningen med å la modellene inngå som det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget, gjør at Kredittilsynet kan foreta ettersyn og avgjøre om pensjonsinnretningenes standardmodeller tilfredsstiller forskriftens krav.Med hilsen

Arild Lund (e.f.)

Øystein Grønvik Børsum
Publisert 29. januar 2004 15:18