Norges Bank

Brev

Høring - forslag om enkelte presiseringer i grunnfondsbevisforskriften

Norges Banks brev av 18. desember til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 7. november 2003 med forslag til enkelte presiseringer i grunnfondsbevisforskriftens §§ 6 og 12.

De foreslåtte endringene vil kunne bidra til å styrke grunnfondsbevisets stilling og lette tilgangen på egenkapital for sparebanker, mv. Når det gjelder forslaget om at nedsettingsbeløpet skal kunne brukes til avsetning til overkursfond, har vi i tillegg lagt vekt på at nedsettelse av grunnfondsbeviskapitalen skal godkjennes av Kredittilsynet.

Norges Bank har for øvrig ingen merknader til forslaget.


Med hilsen

Kjersti-Gro Lindquist (e.f.)

Kari Olsen

Publisert 18. desember 2003 10:19