Norges Bank

Brev

Høring - nye regler om eierkontroll - utfyllende forskrifter

Norges Banks brev av 19. november til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av av 8. oktober 2003 vedlagt høringsnotat med utkast til utfyllende forskrift til nye regler om eierkontroll i finansinstitusjoner.

I høringsnotatet uttales det at Kredittilsynet har utarbeidet forslag til forskrift som teknisk sett legger opp til at Kredittilsynet skal være organet som treffer enkeltvedtak i henhold til de nye reglene, med Finansdepartementet som klageinstans. Norges Bank har ved flere anledninger tidligere stilt seg positiv til at konsesjonssaker behandles i én instans så langt dette er mulig. Vi ga blant annet uttrykk for dette i vår høringsuttalelse 20. november 2002 om Banklovkommisjonens delutredning nr 8 og ga vår tilslutning til at vedtaksmyndigheten i konsesjonssaker, mv. bør ligge i Kredittilsynet. Det er samme system som praktiseres i en rekke land når det gjelder myndighetenes vurdering av eieres egnethet.

Med bakgrunn i dette støtter Norges Bank forslaget om at Kredittilsynet får kompetanse til å godkjenne erverv av kvalifiserte eierandeler etter de nye eierkontrollreglene, med Finansdepartementet som klageinstans. Det bør vurderes om dette fremkommer tilstrekkelig klart i forskriftsutkastet.

Forskriftens § 9 presiserer at nåværende eiere av kvalifiserte eierandeler som har dispensasjon fra dagens 10 %-eierbegrensning, ikke må søke på nytt etter de nye lovreglene. Det begrunnes med at eieren allerede har vært underkastet en grundig vurdering i forbindelse med dispensasjonssøknaden. Forskriften presiserer videre at endringer i eierandelen skal vurderes etter de nye reglene. Det synes behov for å klargjøre i forskriften om eierandelen kan økes opp til nærmeste terskelverdi uten at det det må søkes om tillatelse etter de ny reglene.

Norges Bank har for øvrig ingen merknader til forslaget.

Med hilsen

Kjersti-Gro Lindquist (e.f.)

Kari Olsen

Publisert 19. november 2003 17:08