Norges Bank

Brev

Justering av Norges Banks rolle innen kontantforsyningen - høring

Norges Banks brev av 30. oktober 2003 til Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen

1. Generelt om høringen

Norges Bank har vurdert sin rolle innen kontantforsyningen i Norge. Vurderingen kommer som en naturlig videreføring av tidligere effektivisering og klargjøring av rollen i kontantforsyningen, bl.a. gjennom etableringen av Norsk Kontantservice AS (NOKAS) i 2001.

Sentralbankloven (sbl.) fastsetter Norges Banks plikter og rettigheter vedrørende kontantforsyningen. Formålsangivelsen finnes i sbl. § 1 første ledd, som sier at Norges Bank skal "fremme et effektivt betalingssystem". Banken kan dessuten "sette i verk tiltak som er vanlige eller naturlige for en sentralbank", jf. sbl. § 1 annet ledd.

Oppgavene er nærmere beskrevet i lovens kapittel III. Banken skal:
 • Utstede og forsyne markedet med sedler og mynt jf. sbl. §§ 1 og 13. Forsyningsplikten innebærer også en vekslingsplikt, dvs. at man kan få byttet kontanter til annen valør.
 • Erstatte skadde sedler og mynt mv (fornyelsesplikt) jf. sbl. § 14.
 • Innløse sedler og mynt som ikke lengre er tvungne betalingsmidler (innløsningsplikt) jf. sbl. § 15.

Erfaringer viser at Norges Bank står for en stor del av omfordelingen av kontanter mellom bankene og deres filialer. Sentralbanken tolker sitt ansvar og sine naturlige oppgaver som å ta i mot reell overskuddslikviditet og å levere ut kontanter når det er reell underskuddslikviditet i systemet. For å ivareta dette ansvaret på en hensiktsmessig måte, er det ønskelig med større og færre inn- og utleveringer til/fra Norges Bank.

Nedenfor foreslås endringer som vil kunne bidra til å oppnå en slik utvikling.

Vi ber om bankforeningenes synspunkter på forslagene i pkt. 2 nedenfor og de praktiske tilpasningsbehov som forslagene innebærer. Synspunktene bes oversendt innen 1. desember 2003.

2. Endringer i vilkårene for bankenes innskudd og uttak i Norges Bank

I medhold av sbl. § 20 har vi vurdert behovet for endringer i vilkårene for bankenes innskudd og uttak i sentralbanken. Følgende endringer vurderes:
 1. Frasortering av ikke-resirkulerbare sedler
  Sedler skal være sortert i resirkulerbare (gode) og ikke-resirkulerbare sedler før innlevering til Norges Bank.

  Etter gjeldende vilkår skal ikke-resirkulerbare sedler i form av fargede, skadde/defekte og utgåtte sedler frasorteres før innlevering til Norges Bank. I tillegg skal nå ordinære, slitte sedler som skal destrueres, også være frasortert før innlevering skjer og dermed før beløpet godskrives bankens foliokonto. Ved etableringen av NOKAS ble slik sortering definert som bankenes ansvar, men i praksis er sorteringen utført etter at pengene er overtatt av Norges Bank.

  Kravet forutsetter ikke at utsorteringen av sedler som skal destrueres, må være foretatt maskinelt. Norges Bank vil gi ut retningslinjer som også muliggjør manuell utsortering. Kvaliteten i de frasorterte ikke-resirkulerbare sedler til destruering, vil bli fulgt nøye. Dersom bankenes sortering ikke gjøres i hht. retningslinjene, vil vi vurdere å innføre gebyrer.

  Ved innlevering av frasorterte, ikke-resirkulerbare sedler, vil bankene gratis kunne få levert ut tilsvarende mengde resirkulerbare sedler i bytte.

  Innleverte resirkulerbare sedler vil kunne bli satt i sirkulasjon uten at det er fortatt noen ytterligere behandling av disse.

 2. Standard enheter
  Sedler: Minste enhet ved inn- og utlevering settes til 1000 stk.
  Mynt: Minste enhet ved inn- og utlevering settes til en mengde tilsvarende ½ pall

  Gjeldende bestemmelser om minstekrav til standard enheter ble sist omtalt i brev til bankene av 23.12.2002. Bestemmelsene stiller ulike krav til de forskjellige valører.

  Minstekravet til standard enheter som her foreslås for sedler, gjelder for alle valører. Kravet gjelder dog ikke for innlevering av fargede, skadde/defekte og utgåtte sedler. Norges Banks krav vil her være uendret i forhold til tidligere.

  For mynt gjelder kravet også for alle valører. Det er ikke avgjørende for Norges Bank om mynt blir levert inn / ut i bulk eller i rull. Vi ønsker imidlertid én standard forpakning, og ber spesielt om bankforeningenes synspunkter på dette.

 3. Valuteringsvindu
  Norges Banks depoter vil være åpent for innskudd og uttak av sedler og mynt i standard enheter på virkedager mellom kl. 09.00 og 15.00. Penger som er inn- / utlevert i dette tidsrommet, vil bli godskrevet / belastet bankens foliokonto samme dag. Med dagens vilkår vil det under visse betingelser være mulig for bankene å oppnå samme dags valutering for penger som innleveres fram til midnatt.

  Frasorterte, ikke-resirkulerbare sedler kan byttes gratis mellom kl. 09.00 og 15.00. Dersom bankene vil benytte NOKAS eller andre aktører for frasortering av ikke-resirkulerbare sedler og samling i standard enheter, vil godskrift gis ved innlevering til Norges Bank fram til kl. 15.00.

Dersom innføringen av pkt. a) - c) over ikke gir den ønskede effekt, vil Norges Bank vurdere å innføre gebyrer for ytterligere å redusere antall inn- og utleveringer til/fra Norges Bank.

3. Endringer i depotstrukturen

Vi har videre vurdert dagens depotstruktur i lys av sentralbankens ansvar og rolle innen kontantforsyningen. Depotstrukturen kan også være av betydning i forhold til å nå sentralbankens mål om større og færre inn- og utleveringer til/fra Norges Bank. Antall depoter og den geografiske plasseringen av disse vil derfor være gjenstand for løpende vurdering.

På denne bakgrunn vurderer vi vår tilstedeværelse i Kristiansand. Videre vil vi vurdere alternativer til dagens løsning for forsyning av kontanter i Øst-Finnmark. Dette vil bli tatt opp særskilt med de berørte banker.


Med hilsen


Svein Gjedrem

Birger Vikøren


Kontaktpersoner:
Fagdirektør Trond Eklund, tlf. 22 31 63 01
Ass. direktør Leif Veggum, tlf. 22 31 62 93


Publisert 30. oktober 2003 09:29