Norges Bank

Brev

Gjennomgang av investeringsstrategien til Petroleumsfondet

Norges Banks brev av 28. august til Finansdepartementet

Det vises til Finansdepartementets brev datert 27. juni 2003.

I vedlagte rapport adresseres de spørsmål departementet reiser i brevet.

Norges Bank mener det er fornuftig å ha regelmessige analyser av beslutningsgrunnlaget for investeringsstrategien til Petroleumsfondet. Vi har derfor valgt å presentere slike analyser i en rapport som vi planlegger å lage med jevne mellomrom.


Med hilsen


Jarle Bergo

Birger Vikøren


Vedlegg: Strategisk allokering i Petroleumsfondet:August 2003


Publisert 28. august 2003 10:13