Norges Bank

Brev

Høring - forslag til endring av ligningsloven § 6-4 og merverdiavgiftsloven § 48 om lignings- og avgiftsmyndighetenes adgang til å kreve kontrollopplysninger fra banker mv.

Norges Banks brev av 18. juli 2003 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 9. juli 2003 vedlagt høringsnotat med forslag om presisering av lignings- og avgiftsmyndighetenes adgang til å kreve kontrollopplysninger fra banker mv.

Norges Bank slutter seg til Finansdepartementets forslag.

Vi vil imidlertid få bemerke at opplistingen i § 6-4 nr. 2 over hvilke foretak i finansiell sektor som har oppgaveplikt, ikke er helt i tråd med dagens benevnelser i finans- og verdipapirlovgivningen.

Med hilsen

Sindre Weme (e.f.)

Kari Olsen

Publisert 18. juli 2003 12:59