Norges Bank

Brev

Høring - Forslag om å unnta verdipapirforetak med konsesjon bare etter verdipapirhandelloven § 1-2 første ledd nr. 5 fra forskriften om store engasjementer

Norges Banks brev av 10. juli 2003 til Finansdepartementet

Det vises til Finansdepartementets brev av 3. juni 2003, der det bes om uttalelse til forslaget.

Norges Bank støtter forslaget om å unnta verdipapirforetak med konsesjon bare etter verdipapirhandelloven § 1-2 første ledd nr. 5 fra forskriften om store engasjementer.

Høringsuttalelsen er tilgjengelig på www.norges-bank.no under taler/artikler/brev, jf. brev og uttalelser.

Med hilsen

Sindre Weme (e.f.)

Bjørne Dyre Syversten

Publisert 10. juli 2003 12:02